Formulaire

Per tal d’organitzar la informació a trametre, els sol·licitants poden per ús del Formulari 11 del Comunicat tècnic 220 relatiu a la creació de noves entitats, el qual té la següent estructura:

Informe sobre la creació


Informe preparat per l’entitat on s’inclogui, com a mínim, la informació detallada a continuació. Precisar que l’entitat pot presentar qualsevol documentació que estigui a la seva disposició (per exemple: presentacions que ja tingui preparades, etc.) sempre i quan es doni compliment al detall del formulari exposat a continuació.

 • Objectiu general de l'operació objecte d’inscripció, amb indicació de:
  • Motiu i/o intenció de la creació
  • Tipus de societat, nom i ubicació
  • Possibles canvis a realitzar en un futur en relació amb l’orientació de les activitats, dels productes i/o dels clients i la possible reassignació de fons i/o recursos previstos
  • Principals implicacions d'aquesta operació per al grup bancari andorrà, amb descripció de les principals sinèrgies perseguides amb altres companyies del grup així com descripció de les polítiques relacionades amb l’intra-grup
 • Estructura accionarial de la societat fins a l’últim beneficiari
 • Data prevista d'inici d'activitats
 • Informació detallada de la inversió prevista (amb inclusió de la inversió inicial i de les aportacions previstes a mig termini)

 • Informació detallada de l'operació de finançament, amb indicació de:
  • Informació dels actius que es preveu que seran venuts o utilitzats per finançar la creació i posteriors aportacions
  • Accés a recursos de capital i a mercats financers
  • Utilització de recursos financers privats
  • Utilització de fons prestats pel sistema bancari (emissió d'instruments financers, etc.)
  • Qualsevol altra relació financera amb altres accionistes (venciments, condicions, garanties, etc.)
  • Mitjans i/o instruments i estructura utilitzada per transferir els fons (disponibilitat dels recursos que seran utilitzats en l’operació d’adquisició, acords de finançament, etc.)
  • Altres recursos de finançament, amb especificació de quins es tracta

 • Previsió de qualsevol acció duta a terme conjuntament amb altres entitats participades membres del grup (contribució al finançament de l’operació, prestació de serveis, etc.)
 • Previsió o consideració de possibles acords amb altres accionistes de la societat en relació amb la societat creada (quan la participació en l'entitat a crear no sigui del 100%)
 • Previsió o consideració de possibles acords amb tercers, sempre i quan siguin rellevants en el desenvolupament de l'activitat de l'entitat (subcontractació d'algun servei, etc.)
 • Qualsevol informació que sigui rellevant sobre la creació i que no hagi estat comentada en els apartats anteriors


Documentació a adjuntar

 • Certificació de l'acord de la Junta General i/o del Consell d’Administració relatiu a la creació
 • Identificació de la societat creada
  • Certificat de constitució i/o de registre de la societat
  • Document i/o escriptura de la constitució de la societat
  • Estatuts socials en la seva escriptura pública o document anàleg
  • Adreça de la societat

 • Quantitat i tipus d’accions (accions ordinàries o de qualsevol altra classe) de la societat: el nombre d’accions i l’expressió de si és la totalitat del capital social o, en el seu cas, el percentatge; en euros i en la divisa local, i la proporció dels drets de vot, si aquests són diferents de la proporció en el capital social
 • Direcció de la societat i de l’estructura organitzativa general
  • Composició final del Consell d’Administració i de la Direcció General, i informació dels principals comitès creats (de direcció, d’auditoria, etc.)
  • En el cas d'entitats financeres: documentació acreditativa dels requisits d’honorabilitat empresarial i professional dels membres del Consell d’Administració i de la Direcció General de l’entitat (currículum vitae, certificats d’antecedents penals del/s país/països de residència i/o treball dels últims 5 anys, declaracions jurades de no-inhabilitació per a l’exercici de l’activitat en qüestió i de no declaració en fallida o en situació d’arranjament judicial, i fotocòpia del passaport)
  • Presentació de l’organigrama i explicació de l’estructura administrativa
  • Previsió del personal que formarà part de la plantilla (s’hauran de diferenciar els que provenen d'alguna societat del grup, de la resta)
  • Controls previstos per la pròpia entitat creada així com els que pugui efectuar la societat matriu
  • Informació sobre els sistemes interns de comunicació
  • Manuals d’organització i/o reglaments interns de funcionament que facilitin el compliment de les disposicions legals de tots els seus membres

 • Estimació dels estats financers de la societat per a un període de 3 anys, segons diferents escenaris, amb inclusió de:
  • Previsió del balanç de situació i compte de pèrdues i guanys
  • Previsió de les ràtios prudencials
  • Informació sobre la previsió del nivell d’exposició als riscos financers (risc de crèdit, mercat, operacional, etc.)
  • Previsió sobre les operacions intra-grup

 • Manual de coneixement del client (KYC) , manuals d’organització i/o reglaments interns de funcionament que facilitin el compliment de les disposicions legals de tots els seus membres
 • Estudis de mercat
 • Altres estudis o informes d’interès elaborats per tercers o propis de l’entitat que hagin servit de fonament o reflexió interna de l’entitat sobre la conveniència de dur a terme la inversió
 • Per a la financera, també s'haurà de trametre tota la documentació sol·licitada per la Llei 35/2010, del 3 de juny, de règim d'autorització per a la creació de noves entitats operatives del sistema financer andorrà i no lliurada en cap dels apartats anteriors
 • Qualsevol altra informació que pugui ser d’interès en relació amb l’expedient en curs d’estudi

Il n'y a aucun élément dans ce dossier pour l'instant.