Documentation concernant les propriétaires ou les partenaires de l'entité à constituer

  • La identitat del titular persona física de l’entitat a crear o la relació provisional de socis de l’entitat, amb indicació de la seva identitat, nacionalitat i de les seves participacions en el capital social.
    Si són persones jurídiques, s’ha d’indicar la composició dels seus òrgans d’administració, i aportar els comptes anuals i els informes d’auditoria corresponents als tres darrers exercicis, i, si aquestes formen part d’un grup d’empreses, s’ha d’indicar la composició del grup, i facilitar la informació anterior referint-la als components essencials i els comptes anuals consolidats del grup.

  • Declaració jurada on s’afirmi que les aportacions que efectuïn els socis a l’entitat compleixen les exigències establertes per la legislació relativa a la cooperació penal internacional i a la lluita contra el blanqueig de diners o de valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme.

  • Informació sobre la trajectòria, l’activitat professional i la situació patrimonial del titular persona física de l’entitat a crear o dels socis amb participacions iguals o superiors al 5 per 100 del capital social de l’entitat a constituir. Si són persones jurídiques, aquesta informació s’ha de referir als membres dels seus òrgans d’administració.

  • En el cas que els sol·licitants no tinguin a priori coberta la totalitat del capital social de l’entitat que es pretén constituir, informació sobre els mecanismes previstos per completar la seva subscripció i el procediment a seguir.
    En particular, s’ha d’indicar si els sol·licitants tenen intenció de fer una oferta pública de venda d’accions per propiciar una base accionarial àmplia.

  • La relació provisional de persones que hagin d’integrar el primer òrgan d’administració, amb informació sobre la trajectòria i l’activitat professional de cadascuna d’elles, així com tota la documentació necessària per la comprovació del compliment dels requisits legals per l’exercici d’aquests càrrecs.

  • Reglament intern de conducta en el qual, de manera expressa, es prevegi el règim d’operacions personals dels consellers, empleats i apoderats de l’empresa.

Il n'y a aucun élément dans ce dossier pour l'instant.