Documentation complémentaire

Per optar a l’atorgament de l’autorització i amb la finalitat d’actualitzar i completar la documentació presentada amb la sol·licitud, els sol·licitants que hagin obtingut la notificació favorable han d’aportar la documentació següent:

  • Els estatuts definitius de l’entitat, juntament amb l’autorització del Govern per a la constitució de la corresponent societat.
  • Informació sobre les disposicions preses per ubicar la seu social i les oficines que es preveuen obrir a curt termini.
  • Actualització o confirmació, si no s’han produït variacions, de la informació provisional presentada amb la sol·licitud en virtut del que es disposa en l’article anterior, a fi de donar-li caràcter definitiu.
  • La relació de persones que exerceixin en la direcció general, amb informació sobre la trajectòria i l’activitat professional de cadascuna d’elles, així com tota la documentació necessària per a la comprovació del compliment dels requisits legals d’aquestes persones per a l’exercici d’aquests càrrecs.
  • Una declaració explícita de la persona que es preveu que presideixi l’entitat, en virtut de la qual es fa coneixedora de les obligacions establertes per la legislació vigent relatives al sistema financer i, en especial, de les disposicions de la legislació relativa a la cooperació penal internacional i a la lluita contra el blanqueig de diners o de valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme.

Il n'y a aucun élément dans ce dossier pour l'instant.