Documentation relative aux spécificités de l'activité de l'entité projetée

 • El projecte d’estatuts de l’entitat a constituir quan, d’acord amb el seu règim, hagi de revestir la forma de societat anònima.

 • El programa bàsic d’activitats, en el qual s’ha de fer constar de manera específica el gènere d’operacions que es projecta realitzar en funció del tipus d’entitat operativa del sistema financer per a la creació de la qual se sol·licita l’autorització, i els elements que permetin observar l’orientació de l’activitat, en particular, si es preveu prestar serveis a l’estranger i en quines proporcions així com si es preveu invertir en instruments derivats.
  En particular, en el cas de les entitats bancàries s’ha d’indicar les activitats de banca comercial i els serveis d’inversió i auxiliars que es preveuen desenvolupar. A aquest efecte s’han d’indicar tots els elements que permetin observar la importància relativa de les activitats de banca comercial, en el conjunt de l’activitat global que es projecta desenvolupar.
  En el cas de les entitats -no bancàries- de crèdit especialitzat s’han d’indicar l’activitat o activitats que integren el seu objecte social i en el cas de les entitats financeres d’inversió els serveis d’inversió i auxiliars que pretén prestar en funció del tipus d’entitat per a la creació de la qual es sol·licita l’autorització.
  En el cas de societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva allò que es disposa a la Llei 10/2008, del 12 de juny, de regulació dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà.
  En el cas d’entitats de pagament o entitats de diner electrònic, s’ha de presentar un programa d’activitats que estableixi en concret el tipus de serveis de pagament que es prestaran, d’entre els descrits a l’article 2.1 de la Llei dels serveis de pagament i el diner electrònic, i/o l’emissió de diner electrònic, si escau.”

 • Una exposició específica de l’eventual previsió d’activitats relacionades amb la promoció de l’economia a nivell de país.

 • Una exposició específica de l’eventual previsió d’activitats relacionades amb el patrocini i mecenatge d’activitats educatives i culturals, amb ajuts per a la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni cultural i natural i l’acció cultural, i el patrocini d’activitats esportives.

Il n'y a aucun élément dans ce dossier pour l'instant.