Documentation relative aux prévisions structurelles, techniques et économiques

  • Una descripció dels mitjans tècnics, en especial dels informàtics i comptables, organitzatius i humans de què disposa l’entitat per dur a terme les seves activitats en funció del seu tipus i, en cas que pretengui operar amb derivats, ha de presentar una memòria explicativa de la seva capacitat per actuar amb aquests instruments financers posant especial atenció al control de riscos associats als referits instruments.

  • Una descripció detallada de les activitats que es pretenen desenvolupar a Andorra i de les que se subcontractaran a l’estranger.

  • Una descripció genèrica de les mesures que es preveu implantar per garantir un control intern adequat dels procediments i per desenvolupar les activitats en un entorn de màxima seguretat.

  • Una referència a les mesures genèriques previstes amb caràcter previ en relació amb els preceptes de la legislació relativa a la cooperació penal internacional i a la lluita contra el blanqueig de diners o de valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme.

  • Els vincles previstos, si és el cas, amb altres entitats financeres o de crèdit que aportarien els coneixements tecnològics o que participarien a la gestió, o que es comprometrien a aportar suport de qualsevol tipus en el cas d’eventuals dificultats financeres.

  • La ubicació prevista de la seu social i les previsions en relació a la creació de filials, sucursals i oficines.

  • Les previsions de contractació de personal durant els tres primers exercicis amb indicació dels nivells de qualificació.

  • Els balanços i els comptes de resultats previstos per als tres primers exercicis, amb els comentaris que es considerin convenients, a títol d’estimació d’objectius quantitatius. En particular es precisaran els volums d’activitat i els ingressos i despeses previstos per activitats domèstiques i per altres activitats.

  • La política d’aplicació dels resultats que es preveu dur a terme.

  • Una descripció de les mesures adoptades per protegir els fons dels usuaris dels serveis de pagament o fons rebuts a canvi de diner electrònic, d’acord amb l’article 72 de la Llei 7/2013, en el cas que el sol·licitant de l’autorització sigui una entitat de pagament o una entitat de diner electrònic.

Il n'y a aucun élément dans ce dossier pour l'instant.