Rapport au superviseur

RAPPORT PÉRIODIQUE Règlementation de référence Mensuel Trimestriel Semestriel Annuel
Informe anyal i informes periòdics- Termini de presentació a l’AFA Com 1/2023-VDR  

Memòria de seguiment d'activitats- Termini de presentació a l’AFA Com 2/2023-AD  

Formació dels veedors digitals en matèria de tecnologia de llibre registre distribuït o cadena  de blocs Com 2/2023-VDR