Guia supervisora relativa als Processos d’Autoavaluació del Capital (PAC) i de la Liquiditat (PAL) de les Entitats Bancàries

Comunicat tècnic núm. 263/20-EB

1. INTRODUCCIÓ

El 24 de novembre del 2011 el Consell General va aprovar la ratificació de l’Acord Monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea, mitjançant el qual el Principat d’Andorra es va comprometre a adaptar el marc jurídic andorrà a la regulació de la Unió Europea relativa, entre d’altres, a la legislació financera i bancària.

En aplicació de l’article 8 de l’Acord Monetari, Andorra ha de transposar i implementar els actes jurídics i les normes de la Unió Europea previstos a l’annex de l’esmentat Acord, actualitzat anualment per la Comissió Europea en el marc de la celebració del Comitè Mixt.

En virtut d’aquest Acord, Andorra es va comprometre a aplicar en el seu ordenament jurídic, entre d’altres, la Directiva 2013/36/UE del Parlament Europeu i del Consell del 26 de juny de 2013 relatiu a l’accés a l’activitat de les entitats bancàries i a la supervisió prudencial de les entitats bancàries i les empreses d’inversió, per la qual es modifica la Directiva 2002/87/CE i es deroguen les Directives 2006/48/CE i 2006/49/CE (en endavant, CRD IV), així com també el Reglament (UE) 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell del 26 de juny de 2013 sobre els requisits prudencial de les entitats bancàries i les empreses d’inversió, i pel qual es modifica el Reglament (UE) 648/2012 (en endavant, CRR).

Aquestes disposicions es van incorporar al marc jurídic andorrà mitjançant la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió (en endavant, Llei 35/25018) i el Decret pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió (en endavant, Reglament Llei 35/2018).

En aquest sentit, l’apartat 1 de l’article 73 de la CRD IV, transposat a la legislació andorrana en l’article 15 de la Llei 35/25018, estableix que “les entitats i els seus grups consolidables han de disposar d’estratègies i procediments sòlids, eficaços i exhaustius a fi d’avaluar i mantenir de manera permanent els imports, els tipus i la distribució del capital intern que considerin adequats per cobrir la naturalesa i el nivell dels riscos a què estan o poden estar exposats.

Així mateix, l’apartat 1 de l’article 86 de la CRD IV, transposat a la legislació andorrana en l’article 25 de la Llei 35/25018, estableix que “les entitats han de tenir estratègies, polítiques, procediments i sistemes sòlids per a identificar, mesurar, gestionar i supervisar el risc de liquiditat, al llarg d’un conjunt apropiat d’horitzons temporals, incloent-hi la intradia, per assegurar que les entitats mantenen un nivell adequat de coixins de liquiditat.”

El propòsit per tant d’aquesta Guia és facilitar a les entitats bancàries l'aplicació dels processos d’autoavaluació de capital i de la liquiditat que estableixen els esmentats articles 15 i 25 de la Llei 35/25018.

En concret, la Guia desenvolupa determinats aspectes sobre els processos que les entitats utilitzen per avaluar els aspectes quantitatius referits a:

 • La mesura dels riscos als quals estan exposades relacionats amb els recursos propis;
 • L'estimació dels fons propis necessaris per cobrir aquests riscos;
 • La mesura del nivell de liquiditat.

A més, per assegurar una gestió eficaç dels riscos, aquesta Guia també desenvolupa aspectes qualitatius que les entitats consideren sobre qüestions contingudes en l'article 74 de la CRD IV i transposades a l’article 6 de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercats i els acords de garantia financera relatives a:

 • Govern corporatiu intern;
 • Identificació, gestió, control i comunicació dels riscos;
 • Mecanismes de control intern.

Així mateix, l’emissió d’aquesta Guia té com a objectiu adaptar-se a les metodologies i pràctiques supervisores contingudes en les guies emeses per:

 • L'Autoritat Bancària Europea (EBA, segons les seves sigles en anglès European Banking Authority), principalment:
 1. i. La guia EBA/GL/2014/13, la qual proporciona directrius sobre els procediments i metodologies comuns per al procés de revisió i avaluació supervisora (SREP, segons les seves sigles en anglès Supervisory Review and
 2. Evaluation Proces);
 3. ii. La guia EBA/GL/2016/10, la qual facilita directrius sobre la recopilació d'informació relativa a l'ICAAP i a l'ILAAP als efectes del SREP;
 • El Banc Central Europeu (ECB, segons les seves sigles en anglès European Central Bank):
 1. i. Guia del ECB sobre el procés d’avaluació de l’adequació del capital intern;
 2. ii. Guia del ECB sobre el procés d’avaluació de l’adequació de la liquiditat interna.

Aquests processos, que en anglès es coneixen per les sigles ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) i ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process) han estat denominats en aquesta Guia com a Procés d'Autoavaluació de Capital (PAC) i Procés d'Autoavaluació de la Liquiditat (PAL).

Finalment, convé assenyalar que encara que la normativa andorrana preveu que les entitats analitzin la seva liquiditat, no considera l'obligació d'incloure aquesta anàlisi en un informe anual d'autoavaluació a remetre a l'AFA. No obstant això, i considerant la seva rellevància, a la vista de les directrius establertes per l'EBA, es recomana que les entitats incloguin l'autoavaluació de la seva liquiditat a l’informe d'autoavaluació de capital i de la liquiditat (IACL). Per la mateixa raó, es recomana a les entitats que incloguin a l’IACL el seu marc d’apetit al risc i, com a annex, un informe d'auditoria interna sobre el PAC i el PAL.

Es distingeixen tres grans blocs d'informació:

 1. i. Informació comuna al PAC i al PAL, sub-apartats 3.1 a 3.7, 3.10 i 3.11;
  ii. Informació específica del PAC, sub-apartat 3.8;
  iii. Informació específica del PAL, sub-apartat 3.9.

Aquesta Guia ha estat elaborada per l’AFA en virtut de l'habilitació que conté l'article 4 de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances, per la qual pot “emetre, entre d’altres, comunicats tècnics, comunicacions i/o recomanacions, per desenvolupar la reglamentació i les normes tècniques instrumentals en relació amb l’exercici d’activitats bancàries i de les activitats pròpies de les entitats operatives del sistema financer i de qualsevol altra activitat quan la legislació vigent així ho prevegi”.

03/06/2020 - Établissements bancaires - Communiqué technique - Solvabilité | Liquidité | Gestion des risques | Gouvernance d'entreprise | ICAAP | ILAAP