Mesures prudencials adoptades per l’AFA en el context de la COVID-19

Comunicat tècnic núm. 262/20-EB

Mesures prudencials adoptades per l’AFA en el context de la COVID-19

En seguiment a les diverses comunicacions privades efectuades per part de l’Autoritat Financera Andorrana (en endavant, AFA) amb entitats bancàries del sector financer andorrà com a conseqüència de la situació excepcional dels mercats financers internacionals degut a la crisi sanitària pel COVID-19, i per tal que les entitats del sistema financer andorrà continuïn destinant els seus esforços a garantir la continuïtat de la seva operativa essencial; i en línia amb les recomanacions emeses per l’Autoritat Bancària Europea i pel Banc Central Europeu per mitigar l’impacte d’aquesta crisi sobre el sector bancari de la UE, l’AFA va adoptar les mesures següents:

  • En el marc del programa d’examen de supervisió previst a l’article 93 de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió (en endavant, Llei 35/2018), l’AFA només realitzarà, durant l’exercici 2020, les inspeccions in situ que es considerin estrictament essencials per a l’exercici de les seves funcions, i posposa per al 2021 les que es considerin com a no prioritàries.
  • Tenint en compte que l’article 94 de la Llei 35/2018 estableix que “com a mínim cada tres anys, l’AFA ha de sotmetre les entitats que supervisa a proves de resistència amb la finalitat de supervisió, a fi de facilitar el procés de revisió i avaluació previst a l’article 91”; l’AFA ha decidit que aquest exercici de prova de resistència es realitzarà, en principi i depenent de les circumstàncies existents, durant l’exercici 2021.
  • En relació amb els coixins de capital que a data d’avui són d’aplicació tenint en compte el calendari de la normativa vigent, l’article 60 i la Disposició final vuitena de la Llei 35/2018 estableixen la possibilitat que, des del passat 1 de gener del 2020, l’AFA pugui exigir a les entitats la constitució d'un coixí de capital contra riscos sistèmics, composat per capital de nivell 1 ordinari per al sector financer andorrà o per a un o diversos dels subgrups d’aquest sector, amb la finalitat de prevenir i/o evitar els riscos sistèmics o macro prudencials acíclics a llarg termini que no estan coberts per aquesta Llei i/o pel reglament d’aplicació. En aquest sentit, l’AFA ha decidit no activar aquest coixí per a l’exercici 2020.
  • Pel que fa la distribució de dividends, des de l’inici de la situació relativa a aquesta crisi sanitària, l’AFA va recomanar a les entitats bancàries andorranes no distribuir cap dividend amb càrrec al resultat de l’exercici 2019.

Totes aquestes mesures contribuiran, d’una banda, a que les entitats continuïn donant suport a l’economia, especialment en l’actual conjuntura de crisi sanitària i el seu impacte sobre els mercats financers, mitjançant la concessió de crèdits i, d’altra banda, a augmentar la capacitat d’absorció de potencials pèrdues.

L’AFA continuarà avaluant aquestes mesures donat que es tracta d’una situació excepcional i en constant evolució.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte que pogués sorgir en relació amb aquest Comunicat.


Consulta tota la normativa relacionada amb la COVID-19 al següent enllaç:

AFA - Normativa COVID-19

07/05/2020 - Établissements bancaires - Communiqué technique - Solvabilité | Liquidité | COVID-19