Reunions anyals permanents amb els auditors externs i l'actuari

Comunicat Tècnic núm. 7/19-A
04/02/2019 - Seguros y Reaseguros - Comunicado Técnico - Norma