Decret d’aprovació d’un programa extraordinari d’avals per a empreses i negocis per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2

Decret del 30-3-2020 de modificació del Decret del 24-3-2020

Exposició de motius

Aquest Decret té com a objecte l’adopció de mesures per respondre a l’impacte econòmic, en les empreses i els negocis del país, de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, d’acord amb els decrets aprovats pel Govern, en data 11 de març del 2020 i dies subsegüents, d’establiment de mesures excepcionals.

Amb aquest Decret, d’acord amb la voluntat del Govern de donar suport al teixit econòmic del país i de garantir els llocs de treball, es vol ajudar les empreses i els negocis del país la facturació, el funcionament i el finançament normals dels quals hagin resultat afectats per la situació d’emergència sanitària de manera que això els comporti tensions de tresoreria o dificultats per fer front a les despeses de funcionament habituals i necessàries, especialment el pagament de les nòmines als treballadors. Aquesta situació extraordinària i de duració limitada pot comprometre la continuïtat d’empreses i de negocis andorrans que serien perfectament viables en condicions normals i que, per tant, ho continuaran sent quan la situació es normalitzi.

L’objectiu és minimitzar els efectes de l’emergència sanitària en les empreses i els ciutadans del Principat, i alhora facilitar una recuperació ràpida de la nostra economia un cop remeti la situació actual.

Aquest Decret instrumentalitza dos crèdits tous atorgats per les entitats bancàries al teixit econòmic amb l’aval i el pagament dels interessos a càrrec del Govern. El primer, de 60 milions d’euros, està destinat a cobrir les despeses de funcionament de les empreses i els autònoms. El segon, de 70 milions d’euros, està destinat a refinançar les quotes creditícies que puguin tenir aquests empresaris i autònoms.

Les modificacions introduïdes en el Decret del 24-3-2020 responen a la voluntat de cercar consensos amplis en l’arc parlamentari relatius a la metodologia d’aplicació del programa d’avals impulsats pel Govern.

Aquest Decret modifica l’article 6, que defineix la Comissió Tècnica, explicitant que la tasca d’anàlisi de les sol·licituds d’avals l’efectuaran els tècnics dels ministeris encarregats de l’economia i de les finances amb l’assessorament del Col·legi Oficial d’Economistes d’Andorra. També s’hi afegeixen els articles 9 i 10. El primer, amb la voluntat d’incrementar la transparència del programa, preveu que el Tribunal de Comptes en fiscalitzi la memòria. El segon preveu que la participació de les entitats bancàries en el programa pugui computar en els coeficients d’inversions obligatòries segons el que estableix la Llei de regulació del coeficient d’inversions obligatòries, del 30-6-1994.

Per facilitar la consulta del text i per millorar-ne la seguretat jurídica, s’aprova íntegrament un nou decret, que deroga així l’anterior Decret del 24-3-2020 d’aprovació d’un programa extraordinari d’avals per a empreses i negocis per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.


Consulta tota la informació útil i mesures adoptades als següents enllaços:

AFA                   Gorvern d'Andorra

01/04/2020 - Entidades Bancarias - Otro tipo de normativa - Norma | COVID-19