Regulation under parliamentary debate

Pending debate / voting
Projecte de llei de modificació de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera

Check regulation

Proposició de llei dels actius virtuals

Check regulation

 

Approved and pending official publication
Projecte de Llei de conglomerats financers

Check regulation

Projecte de Llei de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió

Check regulation