Reunions anyals permanents amb els auditors externs i l'actuari

Comunicat Tècnic núm. 7-2019/A
04/02/2019 - Insurance and Reinsurance - Technical Communiqué - Regulation