Reglament de desenvolupament del que estableix la disposició final primera de la Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra, en relació amb el règim de càlcul de provisions tècniques a efectes comptables aplicable a les entitats d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra

Decret del 27-12-2017
29/12/2017 - Insurance and Reinsurance - Regulation - Regulation