Desenvolupament de les obligacions d’informació en matèria financera en aplicació del que es disposa als articles 9.2 i 10.1 de la Llei 12/2017, de 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra i de l’article 14 del seu Reglament d’aplicació aprovat pel Decret de data 20 de desembre de 2018.

Comunicat núm. CT20-2020/A

Correcció errates

El Comunicat núm. CT20-2020/A, concretament els seus annexes, i la plantilla adjunta al Comunicat FINREP_201912.xltx s’han revisat i actualitzat en la seva versió v1.0 per a la correcció de les errates identificades. En qualsevol cas no afecta al contingut que s’ha de trametre a l’AFA, i per tant, es pot trametre qualsevol de les dos plantilles.

Els principals canvis respecte a la prèvia versió són:

  • Codificació de les variables
  • Actualització de les variables amb desplegables
  • Títols de les plantilles
  • Correcció sumatoris totals/subtotals, si s’escau, eliminació dels mateixos.

La nova versió (v1.0) la podeu trobar a la pàgina web de l’AFA a la secció de normativa.

Restem a la seva disposició per a l’esclariment de qualsevol dubte que pogués sorgir en quant a la tramesa d’aquesta informació.

Andorra la Vella, 2 de març del 2021.

30/12/2020 - Insurance and Reinsurance - Technical Communiqué - Periodic information to be submitted