Normativa relacionada amb la COVID-19

A continuació es llista la normativa relacionada amb la COVID-19 que té aplicació en l'àmbit del sistema financer andorrà:

Restriccions sobre distribucions de capital en el context de la COVID-19
Recomanació EB 01/2021
22/01/2021 - Entitats Bancàries - Guies i Recomanacions - Solvència | COVID-19
Restriccions sobre distribucions de capital en el context de la COVID-19
Recomanació EB 02/2020
14/08/2020 - Entitats Bancàries - Guies i Recomanacions - Solvència | COVID-19
Guia supervisora sobre les carències o extensions, legislatives i no legislatives, els préstecs o crèdits aplicats arrel de la crisi de la COVID-19
Recomanació EB 01/2020
10/06/2020 - Entitats Bancàries - Guies i Recomanacions - Norma | Solvència | Liquiditat | Normativa comptable | COVID-19
Mesures prudencials adoptades per l’AFA en el context de la COVID-19
Comunicat tècnic núm. 262/20-EB
07/05/2020 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Solvència | Liquiditat | COVID-19
Llei 5/2020, del 18 d’abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del sars-CoV-2
Llei 5/2020 - Deroga Llei 3/2020
30/04/2020 - Entitats Bancàries | Entitats Financeres No Bancàries de Crèdit Especialitzat | Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis | Assessors Financers | Societats Gestores d'OIC | Agents Financers | Entitats de Pagaments | Entitats de Diner Electrònic | OIC de Dret Andorrà | OIC de Dret Estranger | Altres Productes d'Inversió | Asseguradores i Reasseguradores | Mediadors - Llei - Norma | Tramesa d'informació periòdica | COVID-19