S’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances per a certes delegacions del Principat d’Andorra

Comunicat de premsa

09/05/2019

El Govern, a proposta del titular de Finances en funcions, Jordi Cinca, ha aprovat el Reglament de desenvolupament de la llei d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances per a certes delegacions en el Principat d’Andorra.

La finalitat principal del Reglament és establir un règim adaptat a les necessitats i peculiaritats de certes delegacions de companyies d’assegurances domiciliades fora del Principat d’Andorra que compleixin els requisits que s’especifiquen en el text.

La Llei d’Ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra constitueix la base del procés d’homologació del ordenament jurídic andorrà al principis vigents en matèria d’assegurances en l’àmbit internacional i especialment en el marc de la Unió Europea.

D’acord amb el que disposa la mateixa Llei, un dels criteris per a l’exercici de la funció de supervisió del sector d’assegurances és el de proporcionalitat. El precepte estableix que la supervisió que dugui a terme l’Autoritat Supervisora d’Assegurances i Reassegurances (Autoritat Financera Andorrana – AFA), ha de ser, en tot moment, proporcional al volum, la naturalesa i les característiques de les entitats i les situacions objecte de supervisió.

El Reglament té com a finalitat establir un règim més adequat i eficient; garantint, en tot moment, un adequat nivell de risc respecte del sector d’assegurances andorrà, la correcta protecció dels prenedors i assegurats, així com, de qualsevol altre actor del sector i l’efectiu exercici, per part de l’AFA, de les seves funcions de supervisió.

D’aquesta manera el text estableix les condicions per les quals una delegació es podrà acollir al règim de supervisió simplificada i en que consistirà aquesta supervisió. Entre altres condicions, per que una delegació es pugui acollir al règim de supervisió simplificada serà imprescindible que la entitat de la qual en depengui estigui sotmesa a la supervisió de l’autoritat competent d’un Estat membre de la UE, o d’un Estat reconegut com a equivalent per la EIOPA (Autoritat Europea d’Assegurances i Pensions de Jubilació).

Tampoc s’hi podran acollir delegacions que tinguin un especial pes en el volum total de provisions d’assegurances de vida del mercat andorrà o un pes significatiu de les primes brutes emeses anualment en el ram de no vida en el conjunt del mercat andorrà.

Font: Departament de comunicació del Govern d’Andorra