L’AFA adopta com a pròpia la Guia de l’EBA en relació amb les moratòries legislatives i no legislatives

Mesures COVID-19

11/06/2020

La declaració de la pandèmia COVID-19 i les mesures que s’han adoptat a Andorra i a molts països del món, incloses diverses formes de confinament de la població, tenen conseqüències econòmiques importants. En particular, moltes empreses i particulars afectats per aquestes mesures poden enfrontar-se a problemes de liquiditat que dificultin el pagament puntual dels seus compromisos.

Per tal d’ajudar l’economia real andorrana en relació amb les conseqüències derivades de la crisis de la COVID-19, des del Govern d’Andorra, s’ha implementat una sèrie de mesures de suport que contemplen, entre d’altres, les moratòries legislatives.

En aquest sentit, l’AFA va realitzar una consulta a l’Andorran Banking Association (ABA) en relació amb la possibilitat d’implementar moratòries no legislatives contemplades a la Guia EBA/GL/2020/02 Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID-19 crisis emesa per l’EBA en data 2 d’abril del 2020.

Així doncs, aquestes moratòries no legislatives han estat aprovades per l’ABA mitjançant un acord sectorial i tenen com a objectiu complementar les mesures legislatives impulsades pel Govern, donant suport als reptes operatius i de liquiditat a curt termini a què s’enfronten els prestataris que no s’hagin acollit a dites mesures.

Per tal que aquestes mesures tinguin un impacte efectiu, des de l’AFA s’ha emès la Recomanació EB 01/2020 mitjançant la qual s’adopta com a pròpia, entre d’altres, l'esmentada Guia EBA/GL/2020/02 per tal de clarificar el tractament d’aquest tipus de moratòries.

Així mateix, i per tal que aquesta moratòria no legislativa pugui beneficiar el conjunt de la societat andorrana de manera eficaç, l’AFA ha considerat oportú ampliar el termini establert per la Guia EBA/GL/2020/02 fins el proper 31/07/2020. No obstant això, aquest termini pot revisar-se en el futur en funció de l’evolució de la situació actual associada a la pandèmia de la COVID-19.

Finalment, l’AFA supervisarà que les entitats compleixin amb la normativa vigent i les bones pràctiques bancàries en la implementació d’aquestes mesures amb els seus clients.

Font: Autoritat Financera Andorrana