L'AFA estableix el procediment de comunicació de potencials infraccions

Nota informativa

10/12/2021

La informació sobre infraccions potencials o reals per part de qualsevol persona que en tingui coneixement pot ser la clau per detectar i prevenir, reduir o eliminar riscos del sistema financer i assegurador i per a la protecció dels inversors i clients.

Des de l’AFA s’encoratja la comunicació de la comissió d’infraccions potencials o reals previstes a la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, al capítol IV de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera i a la Llei 12/2017 d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra per part de qualsevol persona que ho identifiqui.

En aquest sentit, l’AFA ha establert els procediments necessaris per tal que qualsevol persona que tingui coneixement de la comissió d’infraccions potencials o reals que afectin el sistema financer i assegurador pugui comunicar-ho a aquesta autoritat.

Així mateix, l’AFA ha establert mecanismes per garantir la protecció de les dades personals tant de la persona que informa de les infraccions com de la persona física que presumptament és responsable d’una infracció; així com regles precises que garanteixin la confidencialitat de la persona que informa de les infraccions administratives comeses dins de l’entitat, llevat que una disposició legal vigent n’exigeixi la revelació en el context de noves investigacions o procediments judicials posteriors. En cas que la infracció denunciada pugui constituir un il·lícit penal, es farà el trasllat corresponent a la Fiscalia del Principat d’Andorra

La comunicació ha de contenir necessàriament elements fàctics dels que raonablement es derivi, almenys, una sospita fundada d'infracció. Per això, s’han de recollir, entre d'altres, el nom del confident, el nom de l’entitat o de la persona que ha comès la potencial infracció, una descripció detallada de la potencial infracció així com la data en què aquesta ha tingut lloc.

En qualsevol cas, la informació que es proporcioni no ha de ser una reiteració d'una informació que ja s'hagués fet pública. Tampoc seran admeses qüestions genèriques o indeterminades, ni aquelles que estiguin sotmeses a un procediment judicial.

En aquest sentit, per tal de dur a terme la corresponent comunicació, la persona coneixedora de la comissió d’una infracció potencial o real ha d’omplir i signar el formulari per a la comunicació de la comissió d’infraccions potencials o reals i proporcionar la documentació suport que evidenciï la comissió d’una potencial infracció. Aquesta documentació s’ha de trametre a l’AFA mitjançant el canal web establert a l’efecte a l’apartat “Supervisió” de la pàgina web de l’AFA. En aquest mateix apartat es troba disponible el referit formulari.

Altrament, també es pot trametre mitjançant comunicació escrita a:

Àrea de comunicació d’infraccions - Autoritat Financera Andorrana

C/ Bonaventura Armengol, 10. Ed. Montclar, bloc 2, 4a planta

AD500 Andorra la Vella (Principat d'Andorra)

Poden trobar més informació en relació amb el procediment de comunicació d’infraccions potencials o reals a l’apartat “Supervisió” de la web de l’AFA https://www.afa.ad/ca/entitats-supervisades/comunicacio_infraccions

 

Font: Autoritat Financera Andorrana