L'AFA adopta mesures de control especial a Assegurances Generals, S.A.

AGA

21/08/2019

El divendres 16 d’agost del 2019, en l’exercici de les funcions i competències que té assignades l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) i en compliment de la resolució del Director General d’aquesta Autoritat de data 14 d’agost del 2019, es va procedir a la substitució provisional de l’òrgan d’administració de l’entitat ASSEGURANCES GENERALS, S.A. i al nomenament, en el seu lloc, d’un administrador especial, mitjançant l’adopció de les mesures de control especial previstes a l’apartat 6 de l’article 9.2.h) de la Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra (Llei 12/2017).

La Llei 12/2017 defineix les mesures de control especial com les destinades a controlar i revertir la situació de deteriorament financer o de gestió de l’entitat que impliquin l’actuació de l’Autoritat Supervisora d’Assegurances i Reassegurances i siguin necessàries per salvaguardar les obligacions que es derivin dels contractes d’assegurança, de reassegurança, així com altres interessos de la mateixa entitat que puguin afectar-ne la solvència o la viabilitat. Així mateix, la llei estableix que l’AFA ha de dictar mesures de control especial en cas que una entitat d’assegurances es trobi en una situació de deteriorament financer de manera que no compleixi les seves obligacions en matèria de cobertura del capital de solvència obligatori i del capital mínim obligatori, o es trobin en una situació de dificultat financera.

En el marc de l’exercici de les seves potestats de supervisió, l’AFA ha detectat que a ASSEGURANCES GENERALS, S.A. concorren suficients indicis que comportarien que l’entitat es troba en una situació de dificultat financera, fet que ha comportat l’adopció de les mesures de control especial esmentades.

L’objectiu perseguit amb aquestes mesures és salvaguardar els interessos dels assegurats i dels tercers interessats, així com garantir el normal funcionament de les activitats de l’entitat.

Pot consultar l'edicte del 19-08-2019 relatiu a les mesures de control especial sobre l’entitat asseguradora ASSEGURANCES GENERALS, S.A. adoptades pel Director General de l’Autoritat Financera Andorrana publicat al BOPA al següent enllaç:

Consultar BOPA

Font: Autoritat Financera Andorrana