Es publiquen la llei que regula la creació de reserves internacionals i accés del sistema financer a assistència en forma de provisió urgent de liquiditat i la llei de modificació de la Llei 8/2013

14/12/2022

Avui es publiquen al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra la Llei 36/2022, del 24 de novembre, de creació de reserves internacionals i accés del sistema financer a assistència en forma de provisió urgent de liquiditat, així com la Llei 35/2022, del 24 de novembre, de modificació de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercats i els acords de garantia financera, que van ser aprovades per assentiment en sessió ordinària del Consell General.

D’una banda, la Llei 36/2022, té l’objectiu de dotar Andorra d’una resiliència financera més sòlida en cas d’un xoc de liquiditat del sector financer. Per fer-ho, el text referma el mecanisme de reserves internacionals i crea un mecanisme equivalent al d’un prestador d’última instància basat en aquestes reserves.

La llei fixa que la gestió de les reserves es delega a una comissió gestora tècnica, que presideix el ministre encarregat de les finances, prèvia fiscalització de la Intervenció General. Aquestes reserves formen part de la tresoreria de l’Estat, amb possibilitat d’aportacions de l’Administració general i de les entitats públiques.

Així doncs, tenint en compte l’existència d’aquestes reserves internacionals, la llei estableix que aquestes es poden utilitzar tant per a situacions de crisi de país tals com desastres naturals o pandèmies, com per a recursos per a un prestador d’última instància. En aquest sentit, l’AFA pot recórrer a aquest mecanisme, anomenat “mecanisme de provisió urgent de liquiditat” i pot aprovisionar una entitat bancària solvent i viable de liquiditat temporal i excepcional, sempre amb l’objectiu últim de preservar i garantir l’estabilitat del sistema financer andorrà i protegir els ciutadans i les empreses de les conseqüències que comporta una eventual tensió de liquiditat d’una entitat bancària.

El mecanisme desenvolupat per aquesta Llei és plenament homologable amb el que podem trobar en el context internacional; en concret, replica el model d’assistència de liquiditat d’emergència del Banc Central Europeu i, en el cas d’Andorra, ha comptat per al seu desenvolupament amb l’assessorament tècnic de l’FMI.

D’altra banda, en seguiment als compromisos contrets amb la signatura de l’Acord Monetari, la Llei 35/2022 transposa al marc jurídic andorrà els següents textos normatius europeus:

  • el Reglament (UE) núm. 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell, del 4 de juliol del 2012, relatiu als derivats extraborsaris, les entitats de contrapartida central i els registres d’operacions;
  • el Reglament (UE) núm. 2015/2365 del Parlament Europeu i del Consell, del 25 de novembre del 2015, sobre transparència de les operacions de finançament de valors i de reutilització i pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 648/2012; i
  • el Reglament (UE) núm. 2016/1011 del Parlament Europeu i del Consell, del 8 de juny del 2016, sobre els índexs emprats com a referència en els instruments financers i en els contractes financers o per mesurar la rendibilitat dels fons d’inversió, i pel qual es modifiquen les directives 2008/48/CE i 2014/17/UE i el Reglament (UE) núm. 596/2014.

Aquests reglaments europeus es coneixen com els reglaments EMIR, SFTR i BMR, respectivament (per les sigles en anglès).

Amb aquests desenvolupaments normatius, es continua avançant en reformes legislatives que doten el sector financer d’un marc jurídic més robust i alineat amb els estàndards internacionals.