Es publica el Decret pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament dels requisits per exercir com a veedor digital, les obligacions del veedor digital i el règim disciplinari i sancionador

30/11/2022

Avui es publica al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el Decret pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament dels requisits per exercir com a veedor digital, les obligacions del veedor digital i el règim disciplinari i sancionador, i que dona compliment, d’aquesta manera, a la disposició final segona de la Llei 24/2022, del 30 de juny, de la representació digital d’actius mitjançant l’ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i blockchain, que preveia el desenvolupament reglamentari de la figura del veedor.

Es tracta d’una nova figura subjecta a llicència i supervisió de l’Autoritat Financera Andorrana i una de les seves funcions principals serà, entre d’altres, la interlocució entre els nous participants en l’àmbit dels actius digitals que vulguin presentar una sol·licitud d’autorització o que s’hagin de regularitzar i l’AFA.

Entre els requisits més rellevants per poder ser veedor digital, destacar que només ho podran ser aquells economistes i advocats col·legiats al Principat d’Andorra, que podran ser tant persona física com jurídica tot i que, en cas de persona jurídica, hauran de nomenar un representant persona física i que hauran de complir certs requisits d’honorabilitat i de qualificació i experiència.

Així, a partir del 20 de gener de 2023, es podran entrar sol·licituds d’autorització de participants relacionats en l’àmbit dels actius digitals a l’AFA i aquestes hauran de ser presentades mitjançant un veedor digital prèviament designat per cada participant. Com a molt tard en aquesta mateixa data, l’AFA haurà de crear un registre públic de veedors digitals.