Cessació de pagaments i fallida de la societat Assegurances Generals, SA

AGA

04/12/2019

El passat dia 17 d’octubre de 2019 l’administrador especial nomenat per l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) va presentar davant de la Batllia d’Andorra la sol·licitud de cessació de pagaments d’Assegurances Generals, SA. Aquesta demanda, justificada per la impossibilitat de l’entitat de fer front als deutes exigibles, tenia per objectiu la protecció dels interessos dels assegurats de l’entitat asseguradora.

Mitjançant Edicte de data 2 de desembre de 2019, publicat al BOPA extra número 105, del 4 de desembre de 2019, es comunica que, per Aute de data 26 de novembre de 2019, s’ha decretat la cessació de pagaments i fallida de la societat Assegurances Generals, SA.

Aquesta resolució és recurrible en apel·lació davant del Tribunal Superior de Justícia en el termini de 13 dies hàbils.

En el marc d’aquest procediment concursal, l'Honorable Batlle ha nomenat l’Autoritat Financera Andorrana com a administrador judicial, l’ha habilitat perquè procedeixi a efectuar les operacions previstes als articles 60 i concordants del Decret de cessació de pagaments i fallida de data 4 d’octubre de 1969, i l’ha autoritzat a realitzar quantes actuacions cregui necessàries per a la continuació de l’activitat per considerar que aquesta no es pot parar de manera absoluta.

En virtut de tot l’anterior, aquesta Autoritat informa els creditors d’aquesta societat que disposen de 30 dies hàbils a comptar des de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) per presentar a l’administrador judicial els justificants dels seus crèdits. A aquest efecte, els creditors poden adreçar-se a l’AFA, al carrer Bonaventura Armengol, 10, Edifici Montclar, bloc 2, 4a planta, d’Andorra la Vella (AD500),  per telèfon (+376) 80 88 98 o per correu electrònic a fallidaAGA@afa.ad.

Pel que fa als contractes d’assegurança en vigor de no vida i vida risc atorgats per Assegurances Generals, SA, els drets dels assegurats estan degudament garantits fins al venciment de les seves pòlisses mitjançant el Decret de data 14-10-2019 de mesures d’ajuda per pal·liar els efectes de la situació de dificultat financera en el negoci de no vida i vida risc d’Assegurances Generals, SA.

Pel que fa als contractes d’assegurança de vida estalvi/vida inversió, la declaració de la fallida d’Assegurances Generals, SA ha de permetre el tractament ordenat i igualitari dels seus crèdits.

Consultar edicte al BOPA

Font: Autoritat Financera Andorrana