L’Autoritat Financera Andorrana publica la Memòria d’Activitats 2021

29/07/2022

La memòria d’activitats 2021 de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) en detalla l’estructura organitzativa, les funcions i les competències així com els recursos econòmics amb què compta i la seva execució pressupostària.

Així mateix, recull les principals actuacions efectuades durant el 2021 per promoure i vetllar pel bon funcionament del sistema financer andorrà i per la seva estabilitat i reputació, un exercici marcat per la recuperació progressiva de la crisi sanitària i econòmica a nivell mundial i l’esclat de la guerra entre Ucraïna i Rússia.

Destaquen, especialment en l’àmbit de la cooperació internacional,  la participació de l’AFA en la primera Consulta del Principat d’Andorra de l’Article IV del Conveni Constitutiu del Fons Monetari Internacional (FMI) i els avanços necessaris per iniciar els processos de constitució de les primeres reserves internacionals del Principat d’Andorra que permetran millorar tant la credibilitat internacional del país com la seva capacitat financera per fer front als pagaments dels béns que importa i del seu deute públic.

Durant aquest exercici 2021, per primera vegada, s’ha definit, d’acord amb els estàndards internacionals, el coixí anticíclic aplicable a les exposicions creditícies ubicades al Principat com a element d’enfortiment dels fons propis de les entitats bancàries per absorbir eventuals pèrdues en períodes de crisis o dificultats econòmiques i de seguretat per als seus dipositants. En matèria de protecció de l’inversor, a les actuacions de resolució de consultes i de reclamacions, s’afegeix l’emissió del Comunicat tècnic relatiu a la comunicació de potencials infraccions i al procediment a seguir en cas de tenir coneixement sobre eventuals infraccions a la normativa d’aplicació del sistema financer.

Memòria d’Activitats 2021