Assegurances Generals, SA

06/10/2021

Com a continuació del comunicat publicat el passat 4 de desembre de 2019, aquesta Autoritat els comunica que, mitjançant Edicte de data 27 de setembre de 2021, publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) número 104 de l’any 2021, del 6 d’octubre de 2021, es comunica que, per Aute de data 12 de juliol de 2021 i Aute de data 27 de setembre de 2021, s’ha decretat ampliar la fallida de les societats Assegurances Generals, SA i Carlemany, SA als seus dirigents senyors Amadeu Calvó Casal, Jaume Calvó Boronat i Núria Boronat Gomà, a títol personal.

Les esmentades resolucions són recurribles en apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia en el termini de 13 dies hàbils.

En el marc d’aquesta ampliació del procediment concursal, el Batlle ha nomenat l’Autoritat Financera Andorrana com a administrador judicial de la fallida personal dels senyors Amadeu Calvó Casal, Jaume Calvó Boronat i Núria Boronat Gomà.

Així mateix, ha recaigut Aute de data 27 de setembre de 2021, quina part dispositiva diu com segueix:

“Primer.-Travar embargament sobre els béns i drets dels fallits senyors Amadeu Calvó Casal, Jaume Calvó Boronat i Núria Boronat Gomà, oficiant-se a tal efecte a les entitats bancàries i notaries del Principat d’Andorra.

Segon.- Ordenar la publicació al BOPA, per coneixement general, de les resolucions de data 12.07.2021 i 27.09.2021, fent constar que per tot al cap de 30 dies hàbils des de la publicació, tots els creditors hauran d’haver lliurat els justificants dels crèdits a l’administrador judicial, a fi de que els verifiqui i n’efectuï la relació corresponent.

Tercer.- Els administradors judicials hauran de dur a terme l’inventari corresponent de la fallida dels suara indicats Amadeu Calvó Casal, Jaume Calvó Boronat i Núria Boronat Gomà així com les operacions indicades a l’article 60 i concordants del Decret del 04.10.1969 de constant referència.

Quart.- Que es notifiqui aquesta resolució a les parts.”.

En virtut de tot l’anterior, informem els creditors que disposen de 30 dies hàbils per presentar llurs crèdits als efectes d’elaborar els corresponents estats de crèdits. A aquests efectes, els creditors poden adreçar-se a les oficines d’Assegurances Generals, SA  situades al carrer Sant Salvador, 7, AD500 Andorra la Vella, al telèfon (+376) 877677 o al següent enllaç de la web d’aquesta Autoritat, a l’oficina virtual pública, on s’ha habilitat una secció especial per tramitar la comunicació dels crèdits.

Accés a l'Oficina Virtual pública

En aquesta secció trobaran el formulari que s’ha de complementar i enviar a aquest efecte, així com els camps per adjuntar la documentació justificativa del crèdit que es comunica.

Andorra la Vella, 6 d’octubre de 2021