L'AFA ha procedit a adjudicar les cessions de carteres d’AGA

AGA

27/12/2019

L’Aute 000085/2019 de 20 de desembre de 2019, dictat per la Batllia en el marc de la causa Fallida-Cessació de pagaments 1000555/2019 d’Assegurances Generals, SA (ara endavant AGA) i de Carlemany, SA, autoritza la cessió de les carteres de vida risc i no vida d’AGA, abans del dia 1 de gener del 2020, i sempre que fos únicament a favor de les entitats asseguradores andorranes que participen en el pla de contingència de les pòlisses d’assegurança del ram no vida i vida risc d’AGA aprovat pel Govern d’Andorra (Decret de mesures per ajudar a pal·liar els efectes de la situació de dificultat financera en el negoci de no vida i vida risc d’Assegurances Generals, SA de 14 d’octubre de 2019 (ara endavant Decret).

L’Autoritat Financera Andorrana (en el successiu, AFA), en tant que administradora judicial de la citada fallida, ha procedit a adjudicar les cessions de carteres d’AGA (llistades a l’Annex I), tenint en compte tant els requisits d’execució de l’aute 000085/2019 com les següents circumstàncies: 1) l’interès general dels assegurats; 2) que les entitats participants en el concurs garanteixen la renovació de totes les pòlisses assignades;  3) que es tracta, en molts casos, d’assegurances de caràcter obligatori o de caràcter sensible per a la població i, per tant, s’ha de garantir la renovació de les mateixes; i, 4) adjudicació a la millor oferta rebuda en el concurs en què han participat les entitats que formen part en el pla de contingència del Decret.

Les cessions de cartera s’efectuaran d’ofici, a data de renovació i segons s’estableix a la Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra.

De manera general, les garanties cobertes per les pòlisses d’AGA han estat millorades per les entitats cessionàries. Les primes de tarifa que aplicaran les entitats adjudicatàries en el moment de la renovació, seran les mateixes primes de mercat que aquestes entitats apliquen actualment als seus clients.

Cal recordar que, des de l’1 d’octubre de 2019, les cobertures de les pòlisses dels productes de vida risc i no vida estan garantides pel Decret i que, per tant, aquells sinistres succeïts amb posterioritat al 30 de setembre i fins a la data del venciment de la pòlissa no s’han de presentar a la massa creditora sinó que s’han de tramitar directament a AGA, quedant coberts segons les condicions contractuals.

Les entitats cessionàries contactaran els prenedors de les pòlisses d’assegurances abans del venciment de cadascuna d’aquestes per informar-los de la prima de renovació corresponent i de les condicions de la pòlissa, i acordar, si escau, la seva renovació.

Annex I: Rams cedits a entitats asseguradores andorranes

Font: Autoritat Financera Andorrana