Bit2me

Advertències

26/05/2021

L’Autoritat Financera Andorrana (AFA), en seguiment al que preveu l’article 4, apartat 2, lletra o) de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Autoritat Financera Andorrana, informa que la societat Bitcoinforme, SL amb marca Bit2Me, no disposa de cap tipus d’autorització ni està registrada a l’AFA i, per tant, adverteix que no es garanteix a Andorra cap tipus de protecció als potencials clients o inversors.