Protecció de dades

Protecció de dades personals

El responsable del tractament de les dades facilitades serà l'AFA, amb NRT número D-800383-X, amb domicili a C. Bonaventura Armengol, núm. 10 - edifici Montclar, bloc 2, 4a planta, Andorra la Vella (Principat d'Andorra), i amb número de telèfon (+376) 808.898 i número de fax (+376) 865.977.

De conformitat amb el Decret de modificació i creació dels fitxers de dades de caràcter personal de l’Institut Nacional Andorrà de Finances del 24 de maig del 2006 (d’ara en endavant, Decret), aprovat en data 20 d’octubre del 2010, l’informem que qualsevol dada de caràcter personal que vostè faciliti per mitjà d’aquest lloc web, passarà a formar part d’un fitxer de l’AFA.

En aquest sentit, la Llei 15/2003, del 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (d’ara en endavant, LLQDP), estableix a l’Article 30 que la creació, la modificació o la supressió de fitxers de naturalesa pública s’ha de dur a terme mitjançant una norma de creació, que l’ha d’aprovar l’entitat pública responsable del seu tractament, i que s’ha de publicar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Així, el titular de l’òrgan de l’AFA responsable de cada fitxer s’ha d’assegurar que tot tractament de les dades compleixi els requisits establerts per l’Article 11 de la LLQDP. Així mateix, el titular adoptarà les mesures tècniques i d’organització que siguin necessàries per tal de garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades personals que siguin objecte de tractament, i garanteix, per tant, que el tractament que durà a terme de les seves dades de caràcter personal està sotmès al més estricte secret professional. Aquestes mesures s’adoptaran per tal d’evitar l’alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament i/o accés no autoritzat de les dades personals.

Tanmateix, l’AFA l’adverteix que les dades de caràcter personal i altra informació que vostè li faciliti han de ser vertaderes i exactes, havent-li vostè de comunicar els eventuals canvis que es produeixin. En qualsevol cas, vostè respondrà de la veracitat i l’exactitud de les dites dades i informació, i l’AFA podrà, en tot cas, excloure`l d’entre els seus contactes en cas que vostè hagi facilitat dades o informació falses o inexactes, sense perjudici de les accions legals que en el seu cas li poguessin correspondre.

També en compliment del Decret i de la LLQDP, l’AFA informa que les persones interessades poden exercir els seus drets d’accés, de rectificació, de limitació, de retirada de consentiment, de supressió i d’oposició, quan sigui procedent, davant de l’òrgan de l’AFA que, per a cada fitxer, s’exposa a l’annex de l’esmentat Decret.


Recollida de dades estadístiques

Únicament, amb la finalitat d'oferir-li un millor Servei a través d'aquesta pàgina i amb l'objectiu de facilitar el seu ús, s'analitzen el nombre de pàgines visitades, nombre de visites, així com l'activitat i freqüència d'utilització dels usuaris. Aquestes dades s'utilitzen amb l'exclusiva finalitat d'obtenir informació estadística anònima sobre l'ús del lloc web o per controlar-ne el concret funcionament tècnic.