Reglaments

Reglament de la LLei 8/2018, dels serveis de pagament i el diner electrònic
Decret del 20-06-2018
27/06/2018 - Entitats de Pagaments | Entitats de Diner Electrònic - Reglament - Norma
Reglament d’aplicació de la Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra
Decret del 20-12-2017
27/12/2017 - Asseguradores i Reasseguradores - Reglament - Gestió de riscos | Govern Corporatiu | Norma | Actes administratius sotmesos a autorització/inscripció | Solvència / Liquiditat
Marc comptable EOSF i OIC segons NIIF
Decret del 22-12-2016
22/12/2016 - Entitats Bancàries | Entitats Financeres No Bancàries de Crèdit Especialitzat | Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis | Assessors Financers | Societats Gestores d'OIC | Agents Financers | Entitats de Pagaments | Entitats de Diner Electrònic | OIC de Dret Andorrà | OIC de Dret Estranger | Altres Productes d'Inversió - Reglament - Normativa comptable | Norma
Reglament de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis d'assegurança
Decret del 03-07-2002
03/07/2002 - Asseguradores i Reasseguradores - Reglament - Norma | Taxes i altres contraprestacions