Fons de garantia

El Fons andorrà de garantia de Dipòsits i del Sistema andorrà de garantia d’inversions està regulat per la Llei 20/2018, del 13 de setembre, reguladora del Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits i del Sistema andorrà de garantia d'inversions.

Consulta la Llei

La Llei regula el Fons andorrà de garantia de dipòsits (Fagadi) com un sistema de garantia de dipòsits en els termes establerts a la Directiva 2014/49/UE i amb un coixí addicional de recursos financers perquè el Fagadi disposi de manera immediata de més recursos que els requerits per la pròpia Directiva.

Aquesta Llei, igual que la Directiva, estableix un període transitori durant el qual les entitats bancàries membres del Fagadi han d’aportar anualment les contribucions que determini la seva Comissió Gestora, per disposar d’uns recursos financers ex-ante d’un import equivalent al 0,8% dels dipòsits garantits amb data límit el 30 de juny del 2024.

Addicionalment, aquesta Llei preveu que les entitats bancàries andorranes continuïn fent aportacions anuals al Fagadi amb càrrec al seu compte de resultats durant un període de 8 anys des del 2024 a fi i efecte de disposar d’un volum addicional de recursos financers ex-ante, equivalent a un 0,8% dels dipòsits garantits per protegir els dipositants.

Durant el període previst per dotar de recursos financers el Fons ex-ante, estarà vigent un sistema dual per assegurar la disponibilitat immediata de recursos financers.

Així, les entitats bancàries han de mantenir una part de les reserves en garantia de dipòsits ja constituïdes en aplicació de la Llei 1/2011 i els actius assignats a dites reserves només poden ser utilitzats de manera immediata a requeriment de la Comissió Gestora del Fagadi. La part restant de les reserves en garantia de dipòsits mantingudes per les entitats bancàries andorranes en virtut de l’aplicació de la Llei 1/2011 a la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei seran reclassificades a reserves indisponibles que poden ser utilitzades per a la cobertura d’eventuals riscos o pèrdues; l’AFA pot autoritzar-ne la seva reclassificació com a reserves disponibles.

A mesura que les entitats bancàries facin aportacions ordinàries al Fons ex-ante, aquestes reserves en garantia de dipòsits es poden reclassificar a reserves indisponibles.

Els principals trets reguladors del sistema de garantia de dipòsits són els següents:

 • El règim de cobertura és de 100.000 euros per dipositant i per entitat i es preveuen cobertures addicionals en casos excepcionals que garanteixen, amb un límit de 300.000 euros, els dipòsits procedents de transaccions amb béns immobles de naturalesa residencial i de caràcter privat, pagaments rebuts pel dipositant amb caràcter puntual i vinculats al matrimoni, el divorci, la jubilació, l’acomiadament, la invalidesa o la defunció; i els que estiguin basats en el pagament de prestacions d’assegurances o en la indemnització per perjudicis i que siguin conseqüència d’un delicte o d’un error judicial, sempre que dits saldos s’haguessin abonat als comptes coberts durant els tres mesos previs.
 • Els recursos ex-ante del Fagadi han d’arribar al 0,8% dels dipòsits garantits amb data límit 30 de juny del 2024, mitjançant les aportacions anuals de les entitats bancàries. Addicionalment, a partir d’aquesta data, les entitats bancàries continuaran fent aportacions anuals al Fons ex-ante a fi i efecte que aquest assoleixi un nivell de recursos financers de l’1,6% en un termini de 8 anys a comptar del 2024. Aquest percentatge excedeix amb escreix el 0,8% requerit amb caràcter general per la Directiva 2014/49/UE i el 0,5% que preveu com a possible llindar per a sistemes bancaris altament concentrats com el sistema bancari andorrà. En contrapartida, aquesta Llei estableix un límit total dels recursos del Fagadi.
 • El Fagadi rebrà els recursos financers disponibles corresponents a la part ex-ante mitjançant aportacions que els seus membres han de fer almenys un cop l'any. Això no impedirà l'obtenció de fons addicionals provinents d’altres fonts, inclòs el finançament per crèdits o préstecs procedents d’entitats financeres o d’altres tercers que en cap cas poden comportar que s’excedeixi el límit màxim de cobertura que s’estableix en aquesta Llei.
 • Els recursos financers a disposició del Fagadi corresponents a la part ex-ante, així com els actius en què es materialitzin les reserves en garantia de dipòsits afectades al Fagadi s’inverteixen d’una forma suficientment diversificada en actius de liquiditat elevada i de baix risc. Aquests actius no poden ser objecte de càrrega, gravamen, trava, embargament o despatx d’execució i no poden respondre a altres obligacions ni es poden aplicar a altres fins diferents dels previstos en aquesta Llei.
 • Quan els recursos financers disponibles del Fagadi no siguin suficients per reemborsar els dipositants en els supòsits de cobertura, la Comissió Gestora del Fagadi podrà sol·licitar contribucions extraordinàries de les entitats membres; aquestes contribucions no podran superar el 0,5% dels seus dipòsits garantits per any natural.
 • Els serveis de finançament participatiu no estan coberts pel sistema de garantia de dipòsits establert de conformitat amb la Llei 20/2018.
 • Finalment, la Comissió Gestora del Fagadi, amb el consentiment previ de l’AFA, podrà sol·licitar aportacions superiors en circumstàncies excepcionals que en cap cas poden comportar que s’excedeixi el límit màxim de cobertura que estableix aquesta Llei.

Informe anual 2021 

Informe anual 2022

La Llei estableix el Sistema andorrà de garantia d’inversions (SAGI) com un sistema de garantia ex post en què, són membres del SAGI les entitats bancàries, les societats financeres d’inversió, les agències financeres d’inversió, les societats gestores de patrimonis i les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva autoritzades per prestar serveis d’administració i custòdia d’instruments financers per compte de clients al Principat.

Els principals trets reguladors del sistema de garantia d'inversions són els següents:

 • El règim de cobertura és de 100.000 euros per titular, per sobre del nivell de cobertura de 20.000 euros establert a la Directiva 97/9/CE. Aquesta llei també estableix un límit total dels recursos del SAGI.
 • No es garanteixen les pèrdues derivades de la fluctuació del valor de les inversions. La garantia cobreix supòsits d’impossible recuperació dels valors per insolvència de l’entitat que presta els serveis d’administració i custòdia de valors.
 • S’estableix com a objectiu de recursos del SAGI l’1,5% de la base de càlcul de les inversions regulada a l’apartat 2 de l’article 18 de la Llei 20/2018 amb el 30 de juny del 2020 com a data límit per assolir-lo.
 • L’import de la reserva en garantia d’inversions que ha de mantenir cada entitat membre del SAGI s’ha de calcular anualment i ha de correspondre a la proporció que representi l’import de les inversions garantides a l’entitat sobre el total agregat de les inversions garantides a totes les entitats membres del SAGI. A fi de calcular la reserva en garantia d’inversions s’ha de prendre en consideració el 5% del valor de mercat de les inversions mantingudes a les entitats membres del SAGI.
 • Les reserves en garantia d’inversions requerides per la Llei 1/2011, mantingudes als balanços de les entitats bancàries membres del SAGI, s’han de mantenir com a reserves indisponibles i assignades al SAGI que poden ser utilitzades per a la cobertura d’eventuals riscos o pèrdues; l’AFA pot autoritzar-ne la seva reclassificació com a reserves disponibles.
 • Els valors negociables o els instruments admesos pel finançament participatiu adquirits a través de la seva plataforma de finançament participatiu no estan coberts pel sistema d’indemnització dels inversors establert de conformitat amb la Llei 20/2018.
 • La Comissió Gestora del SAGI, amb el consentiment previ de l’AFA, podrà sol·licitar a les entitats membres contribucions extraordinàries addicionals a les reserves en garantia d’inversions en circumstàncies excepcionals, que en cap cas poden comportar que s’excedeixi el límit màxim de cobertura que s’estableix en aquesta Llei.

Informe anual 2021

Informe anual 2022

La Llei regula la composició i les comissions gestores del Fagadi i del SAGI com a òrgans de control, representació i gestió d’ambdós sistemes de garantia integrades per representants de l’AFA (Presidència), del Ministeri de Finances, de l’AREB, del sector bancari andorrà i de les entitats financeres d’inversió andorranes.

Les despeses del Fagadi han de ser sufragades a parts iguals per les entitats membres del Fagadi; mentre que les despeses del SAGI han de ser sufragades proporcionalment per les entitats membres del SAGI en funció de la proporció que representi l’import de les inversions garantides respecte a cada entitat sobre el total agregat de les inversions garantides a totes les entitats membres del SAGI.

                Reglament de la Comissió Gestora del Fagadi                           Reglament de la Comissió Gestora del SAGI

 

Icones contacta-08.png

 

C/ Bonaventura Armengol, 10 Ed. Montclar, bloc 2, 4a planta
AD500 Andorra la Vella Principat d'Andorra

 

 

Icones contacta-07.png

 

(+376) 80 88 98

 

 

Icones contacta-06.png

 

Consultes FAGADI

 

 

Icones contacta-06.png

 

Consultes SAGI