RÈGIM SANCIONADOR

L’AFA exerceix el poder disciplinari sobre el conjunt de les entitats operatives del sistema financer i, amb aquesta finalitat, incoa, tramita i resol els procediments sancionadors i determina les sancions corresponents quan la infracció ha estat presumptament comesa per entitats operatives del sistema financer.

El Departament de Policia i el Ministeri encarregat de l’Interior són competents respectivament per incoar i tramitar d’una banda, i per resoldre d’altra banda, els procediments sancionadors quan els incompliments han estat comesos per persones físiques o jurídiques no operatives del sistema financer.

Les infraccions administratives regulades poden estar comeses per les entitats que manegen efectiu o pel públic en general i estan subjectes a sancions dintre dels límits establerts per la Llei 17/2013.

Actualment no hi ha elements dins d'aquesta carpeta.