Supervisió macroprudencial

L’Autoritat Financera Andorrana (AFA) és l’autoritat del sistema financer andorrà i un dels seus principals objectius és vetllar per salvaguardar l’estabilitat i la reputació del sistema financer andorrà, tal com està establert a l’article 4 de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Autoritat Financera Andorrana. Així mateix, l’AFA exerceix la supervisió macroprudencial i, a aquest efecte, fa el seguiment i l’anàlisi de l’evolució del mercat de l’assegurança i la reassegurança, així com de la resta de factors que puguin tenir un impacte directe sobre les entitats o les delegacions autoritzades per operar al Principat d’Andorra, segons l’establert a l’article 12 de la Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra.

Amb l’entrada en vigor de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió (Llei 35/2018) i el Reglament de desenvolupament de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió, es designa l’AFA com l’autoritat per a l’adopció i la implementació de mesures macroprudencials per a les entitats bancàries i les societats financeres d’inversió.

Per tal d’assolir l’objectiu d’estabilitat del sistema financer, l’AFA té a la seva disposició una sèrie d'instruments macroprudencials amb què abordar riscos sistèmics de naturalesa cíclica i estructural.

Els instruments macroprudencials a disposició de l’AFA, segons la legislació vigent, inclouen els següents:

  • El coixí de conservació de capital: està constituït per capital de nivell 1 ordinari, igual al 2,5 % del total de l’exposició al risc d’una entitat. No obstant això, aquest coixí es va constituint anyalment durant un període de 4 anys fins assolir el percentatge esmentat.
  • El coixí de capital anticíclic: és un requeriment de capital exigit a les entitats bancàries durant períodes de creixement econòmic, per poder assegurar una base de capital suficient per absorbir les pèrdues que puguin produir-se en períodes de dificultat. Això ajuda a mantenir el subministrament de crèdit a l’economia i a mitigar la davallada del cicle econòmic. L’AFA fixa trimestralment el percentatge de coixí de capital anticíclic per a la exposicions creditícies ubicades a Andorra.

Coixí anticíclic 1r trimestre de 2024

  • El coixí de capital per a entitats d’importància sistèmica: aquest requeriment s’aplica a les entitats identificades per l’AFA com d’importància sistèmica, amb l’objectiu de fer front als potencials efectes negatius que aquestes entitats poden tenir per al sistema financer nacional com a conseqüència de la seva rellevància sistèmica. L’AFA realitza amb periodicitat anual una revisió de la llista d’entitats considerades d’importància sistèmica i fixa els corresponents coixins de capital.

Coixí de capital per a entitats d’importància sistèmica

  • El coixí de capital contra riscos sistèmics: aquest instrument té per finalitat prevenir i/o evitar els riscos sistèmics o macroprudencials acíclics a llarg termini que no estan coberts per la Llei 35/2018 i /o pel reglament de desenvolupament de la llei. Aquests riscos s’entenen com aquells que podrien produir una pertorbació al sistema financer andorrà o els de tercers països amb conseqüències negatives greus en el sistema financer i en l’economia real del Principat d’Andorra. És d’ús opcional i es pot exigir per al sector financer andorrà o per a un o diversos dels subgrups d’aquest sector. La Llei 35/2018 estableix normes cumulatives per a la combinació del coixí de capital contra riscos sistèmics amb el coixí de capital per entitats d’importància sistèmica.
  • Altres mesures segons l’establert a l’article 318 del reglament de desenvolupament: canvis en la intensitat del risc macroprudencial o sistèmic del sistema financer andorrà capaços de comportar perjudicis greus per al sistema financer i l’economia real del Principat d’Andorra poden justificar l’adopció de mesures macroprudencials relatives a: (i) el nivell dels fons propis; (ii) requisits aplicables a les grans exposicions; (iii) requisits de divulgació pública; (iv) el nivell del coixí de conservació de capital; (v) requisits en matèria de liquiditat; (vi) les ponderacions de risc per fer front a les bombolles d’actius en els sectors immobiliaris residencial i comercial, o (vii) les exposicions dintre del sector financer. Aquestes mesures poden ser adoptades per l’AFA amb autorització del Govern i per a un període màxim de dos anys o fins que el risc macroprudencial o sistèmic deixi d’existir si això ocorregués abans.
  • Exposicions garantides amb hipoteques sobre béns immobles: es pot establir una ponderació al risc més elevada o criteris més estrictes que els continguts a l’apartat 2 de l’article 91 i l’apartat 2 de l’article 92 del Reglament de desenvolupament de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial de les entitats bancàries i les empreses d’inversió, sobre la base de consideracions d’estabilitat financera.