Sancions

D'acord amb el que estableix l'article 22 de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer (en endavant, LRRD), s'han de publicar a la web de l'AFA les sancions i amonestacions per infraccions greus i molt greus imposades a les entitats supervisades, que siguin fermes en la via administrativa.