Sancions a entitats supervisades

D'acord amb el que estableix l'article 22 de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer (en endavant, LRRD), s'han de publicar a la web de l'AFA les sancions i amonestacions per infraccions greus i molt greus imposades a les entitats supervisades, que siguin fermes en la via administrativa.

Sanció Data Estat

Sanció de multa imposada a l’entitat bancària Crèdit Andorrà, SA, per import de 240.000€ (després de l'aplicació d'una reducció del 40% sobre la sanció proposada per l'AFA de 400.000€, d'acord amb l'article 8.3 de la LRRD), prevista a l’article 18, apartat 1, de la LRRD, per la comissió d’una infracció molt greu, tipificada a l’article 15, lletra d) de la mateixa norma, per incompliment dels límits màxims de concentració de riscos establerta als articles 12, 13 i 14 de la Llei de solvència i liquiditat de les entitats financeres (norma vigent al moment de la comissió dels fets).

04-04-2019 Ferma