Llistat de Taxes

Les taxes aplicables estan especificades a la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Autoritat Financera Andorrana i concretament als articles següents:

 

Article 55. Taxa d’autorització de proveïdors de serveis de finançament participatiu

La taxa consisteix en una quota tributària fixa de 3.000 euros.

 

Article 56. Taxa anual de supervisió de l’activitat dels proveïdors de serveis de finançament participatiu

La taxa consisteix en una quota tributària fixa de 1.000 euros.

 

Article 57. Taxa per la sol·licitud d’autorització i/o inscripció de determinades operacions relacionades amb l’activitat dels proveïdors de serveis de finançament participatiu

La taxa consisteix en una quota tributària fixa segons la tipologia de l’acte administratiu objecte de la sol·licitud d’autorització o inscripció en els termes següents:

Quota tributària

de la taxa

Actes sotmesos a l’autorització prèvia de l’AFA

Ampliació d’activitat.

1.000 euros

Els canvis i nomenaments d’auditors externs.

1.000 euros

Els canvis en l’accionariat de l’entitat, quan suposin que algun dels accionistes (i) assoleixi o adquireixi una participació qualificada; (ii) amb independència de la seva participació, assoleixi representació a l’òrgan d’administració de l’entitat; (iii) augmenti aquesta participació qualificada de manera que el percentatge de drets de vot o de capital resulti igual o superior al 20%, al 30% o al 50%, o (iv) que, en virtut de l’adquisició, pugui arribar a controlar l’entitat o fer que aquesta esdevingui filial.

500 euros

Els canvis i els nomenaments en l’alta direcció.

500 euros

Les ampliacions, les reduccions, els reemborsaments o les recompres d’instruments de capital emesos per l’entitat, encara que no suposin un canvi de participació dels accionistes en l’entitat.

0,15 % amb un mínim de 500 euros

Les emissions d’obligacions o d’altres títols de crèdit no bancaris que reconeguin o creïn un passiu subordinat per part de l’entitat o una entitat controlada, directament o indirectament, per la primera.

0,15 % amb un mínim de 500 euros

La creació o l’adquisició d’entitats, amb vocació de permanència i amb participació qualificada, així com l’obertura de sucursals a l’estranger o oficines de representació per part de les entitats, incloses les adquisicions de participacions, directes o indirectes, que impliquin l’assoliment d’una participació qualificada.

0,15 % amb un mínim de 500 euros

Els canvis en els percentatges de participació de les entitats en altres societats que suposin l’augment o la reducció d’un percentatge igual o superior al 10 % en la seva participació en la societat participada.

500 euros

Les fusions o escissions de les entitats operatives del sistema financer o de les seves participades, sempre que siguin entitats controlades per les primeres.

1.000 euros

Els processos de liquidació o de dissolució i extinció. Revocació de llicència.

1.500 euros

L’externalització de funcions.

500 euros

Qualsevol fet significatiu o canvi rellevant que pugui produir-se en relació amb l’autorització atorgada per l’AFA.

500-2.000 euros

Qualsevol altre fet que es pugui considerar com a significatiu per comportar una modificació rellevant de les estructures organitzativa i/o operativa, de la gestió o de l’activitat o pel seu impacte en els resultats, la solvència o l’estabilitat de l’entitat.

500-2.000 euros

Actes sotmesos a la inscripció de l’AFA

 

Els canvis de l’accionariat, quan aquests canvis suposin un percentatge igual o superior al 3% del capital social.

200 euros

Els canvis en l’accionariat, quan suposin que algun dels accionistes redueixi la seva participació de manera que el percentatge de drets de vot o de capital resulti igual o inferior al 10%, 20%, 30% o 50% o que, en virtut de la reducció, es perdi el control.

200 euros

L’establiment o la modificació d’aliances estratègiques.

300 euros

Les modificacions dels estatuts socials, quan aquestes modificacions no estiguin compreses en els supòsits anteriors.

300 euros

La inscripció del nomenament del secretari o vicesecretari de l’òrgan d’administració, quan no actuïn en el dit consell en qualitat de consellers.

300 euros

La inscripció de la fitxa de dades fonamentals.

0,01% de l’import de l’oferta amb un mínim de 500 euros