Activitats i serveis

Segons l’establert a la Llei 42/2022, de l’1 de desembre, de l’economia digital, l’emprenedoria i innovació, es defineix proveïdor de serveis de finançament participatiu a tota persona jurídica que presti serveis de finançament participatiu, entenen per servei de finançament participatiu, la connexió dels interessos dels inversors i dels promotors de projectes en matèria de finançament empresarial mitjançant l’ús de plataformes de finançament participatiu, que consisteixi en qualsevulla de les activitats següents:

i. La facilitació de la concessió de préstecs,

ii. la col·locació sense base d’un compromís ferm de valors negociables i instruments admesos per al finançament participatiu emesos per promotors de projectes o per una entitat instrumental, i la recepció i transmissió d’ordres de clients, en relació amb els dits valors negociables i instruments admesos per al finançament participatiu.