Procés d’inscripció

Els OIC de dret estranger que s’han d’inscriure són els OIC que es comercialitzen activament.

S’entén per distribució/comercialització la captació activa d’inversors no considerats legalment components operatius del sector financer, per compte de l’OIC o la seva societat gestora o qualsevol altra entitat que actuï per compte d’aquestes, perquè inverteixen en accions o participacions de l’OIC. No es considerarà, a A aquests efectes, distribució o comercialització la intermediació o transmissió d’ordres relatives a l’adquisició per compte de clients de les accions o participacions de l’OIC no es considerarà com a distribució o comercialització.

Les entitats que poden distribuir OIC de dret estranger són:

- les Entitats Bancàries;
- les Societats Gestores d'OIC;
- les Societats Financeres d'Inversió; i
- les Agències Financeres d'Inversió.

Els articles 41, 47.4 i 54 del Text Refós de la Llei 10/2008, del 12 juny, de la regulació dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà fan referència a la distribució i al registre a Andorra dels OIC de dret estranger.

Els principals punts a considerar per a la distribució i el registre d’un fons de dret estranger a Andorra són els següents:

 • La distribució a Andorra d’un OIC de dret estranger requereix el registre previ a l’AFA per part d’un distribuïdor local amb el qual l’entitat estrangera haurà d’haver signat un acord de distribució.
 • Els requisits per a registrar un OIC de dret estranger a Andorra es detallen a l’article 47.4 de la Llei 10/2008. Les sol·licituds han de ser presentades a l’AFA per part d’una entitat andorrana, la qual ha de presentar una carta a l’AFA per sol·licitar el registre del fons de dret estranger. La sol·licitud haurà d’adjuntar la següent documentació:
  • certificat o còpia de l’autorització atorgada per l’autoritat supervisora d’origen,
  • prospectes i key investor document (KID) de cada OIC a registrar,
  • categoria a la qual se sol·licita la inscripció de l’OIC (tipus, classe i forma),
  • identificació dels suports en què es pot consultar el valor liquidatiu,
  • documentació que acrediti que el distribuïdor pot disposar de tota la informació que sol·liciti a la societat
  • gestora (auditoria anyal, informes trimestrals, etc.); i
  • descripció de les modalitats previstes per a la comercialització de les parts a Andorra.