Processos d’autorització i inscripció

Els organismes d’inversió col·lectiva (OIC) estan regulats pel Text Refós de la Llei 10/2008, de 12 de juny, de la regulació dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà (d’ara en endavant, Llei 10/2008). 

D’acord amb l’article 2 de la Llei 10/2008 i tret dels casos previstos en dita Llei a l’article 18, qui ha de dur a terme la gestió d’un OIC és una societat gestora legalment autoritzada que exerceixi les facultats de domini sense ser propietària de l’OIC, amb el concurs d’un dipositari i d’acord amb el que preveu el títol VI de la Llei. Concretament, l’esmentat article 18 ”Administració” indica que, quan la societat d’inversió no hagi designat una societat gestora per dur a terme la gestió del seu patrimoni, al moment de ser constituïda, la societat ha de remetre a l’AFA tota la informació sol·licitada d’acord amb la normativa vigent per a les entitats gestores.

Un cop es presenta la corresponent sol·licitud d’autorització prèvia, l’AFA autoritza, si escau, l’OIC i aquest ha de ser posteriorment sotmès a la seva inscripció al Registre de l’AFA. Un cop efectuada dita inscripció, de conformitat amb l’article 16.2 de la Llei 10/2008, tots els OIC estan sotmesos a la supervisió de l’AFA i, per tant, han de comunicar a aquesta autoritat tota la informació que els sigui requerida i estan sotmesos a la corresponent taxa de supervisió.

Tant els documents que cal aportar per obtenir l’autorització prèvia de constitució d’un OIC de dret andorrà com l’obligació de presentar comptes anuals auditats estan detallats a la Llei 10/2008, concretament, als articles 43 i 37 respectivament.