Llistat de Taxes

Les taxes aplicables estan especificades a la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Autoritat Financera Andorrana i concretament als articles següents:

 

Article 29 - Taxa d’autorització per a la creació i/o modificació d’un organisme d’inversió col·lectiva (OIC) de dret andorrà

La quota tributària ve determinada per una quantitat fixa segons la tipologia de l’acte administratiu objecte de la sol·licitud d’autorització, d’acord amb l’establert a continuació:

Concepte de la taxa

Quota tributària de la taxa de creació i/o modificació

Creació d’OICVM sense compartiments

2.392 euros

Creació d’OICVM amb compartiments

2.392 euros

+1.145 euros per compartiment

Creació d’un compartiment d’OICVM

1.145 euros

Creació d’altres OIC sense compartiments

2.913 euros

Creació d’altres OIC amb compartiments

2.913 euros

+1.352 euros per compartiment

Creació d’un compartiment d’altres OIC

1.352 euros

Creació de SICAV autogestionades

4.473 euros

Creació d’un compartiment de SICAV autogestionada

1.145 euros

Operacions corporatives

1.040 euros

Modificació d’OIC

0 - 936 euros

 

Article 30 - Taxa d’inscripció per a la creació, baixa i/o modificació d’un organisme d’inversió col·lectiva (OIC) de dret andorrà.

La quota tributària ve determinada per una quantitat fixa segons la tipologia de l’acte administratiu objecte de la sol·licitud d’inscripció, d’acord amb l’establert a continuació:

Concepte de la taxa

Quota tributària de la taxa d’inscripció

Inscripció de la creació d’OICVM i d’altres OIC

833 euros

Inscripció de la creació d'un compartiment d'OICVM i d'altres OIC

312 euros

Inscripció de la baixa d’OICVM i d’altres OIC

1.352 euros

Inscripció de la baixa d’un compartiment d’OICVM o d’altres OIC

936 euros

Inscripció de la creació de SICAV autogestionades

833 euros

Inscripció d’operacions corporatives

624 euros

Inscripció de modificació d’OIC

0 - 936 euros

 

Article 35 - Taxa anual de supervisió dels organismes d’inversió col·lectiva (OIC) de dret andorrà.

La quota tributària ve determinada per una quantitat fixa segons la tipologia d’OIC, d’acord amb l’establert a continuació:

Tipologia d’OIC

Quota tributària de la taxa anual de supervisió

OICVM sense compartiments

1.873 euros

OICVM amb compartiments

1.873 euros

+833 euros per compartiment

Altres OIC sense compartiments

3.433 euros

Altres OIC amb compartiments

3.433 euros

+833 euros per compartiment

SICAV autogestionades sense compartiments

3.433 euros

SICAV autogestionades amb compartiments

3.433 euros

+833 euros per compartiment