Llistat de Taxes

Les taxes aplicables estan especificades a la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Autoritat Financera Andorrana i concretament als articles següents:

 

Article 29 - Taxa d’autorització per a la creació i/o modificació d’un organisme d’inversió col·lectiva (OIC) de dret andorrà

La quota tributària ve determinada per una quantitat fixa segons la tipologia de l’acte administratiu objecte de la sol·licitud d’autorització, d’acord amb l’establert a continuació:

Concepte de la taxa

Quota tributària de la taxa de creació i/o modificació

Creació d’OICVM sense compartiments

2.316 euros

Creació d’OICVM amb compartiments

2.316 euros

+1.108 euros per compartiment

Creació d’un compartiment d’OICVM

1.108 euros

Creació d’altres OIC sense compartiments

2.820 euros

Creació d’altres OIC amb compartiments

2.820 euros

+1.309 euros per compartiment

Creació d’un compartiment d’altres OIC

1.309 euros

Creació de SICAV autogestionades

4.330 euros

Creació d’un compartiment de SICAV autogestionada

1.108 euros

Operacions corporatives

1.007 euros

Modificació d’OIC

0 - 906 euros

 

Article 30 - Taxa d’inscripció per a la creació, baixa i/o modificació d’un organisme d’inversió col·lectiva (OIC) de dret andorrà.

La quota tributària ve determinada per una quantitat fixa segons la tipologia de l’acte administratiu objecte de la sol·licitud d’inscripció, d’acord amb l’establert a continuació:

Concepte de la taxa

Quota tributària de la taxa d’inscripció

Inscripció de la creació d’OICVM i d’altres OIC

806 euros

Inscripció de la creació d'un compartiment d'OICVM i d'altres OIC

302 euros

Inscripció de la baixa d’OICVM i d’altres OIC

1.309 euros

Inscripció de la baixa d’un compartiment d’OICVM o d’altres OIC

906 euros

Inscripció de la creació de SICAV autogestionades

806 euros

Inscripció d’operacions corporatives

604 euros

Inscripció de modificació d’OIC

0 - 906 euros

 

Article 35 - Taxa anual de supervisió dels organismes d’inversió col·lectiva (OIC) de dret andorrà.

La quota tributària ve determinada per una quantitat fixa segons la tipologia d’OIC, d’acord amb l’establert a continuació:

Tipologia d’OIC

Quota tributària de la taxa anual de supervisió

OICVM sense compartiments

1.813 euros

OICVM amb compartiments

1.813 euros

+806 euros per compartiment

Altres OIC sense compartiments

3.323 euros

Altres OIC amb compartiments

3.323 euros

+806 euros per compartiment

SICAV autogestionades sense compartiments

3.323 euros

SICAV autogestionades amb compartiments

3.323 euros

+806 euros per compartiment