Llistat de Taxes

Les taxes aplicables estan especificades a la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Autoritat Financera Andorrana i concretament als articles següents:

 

Article 29 - Taxa d’autorització per a la creació i/o modificació d’un organisme d’inversió col·lectiva (OIC) de dret andorrà

La quota tributària ve determinada per una quantitat fixa segons la tipologia de l’acte administratiu objecte de la sol·licitud d’autorització, d’acord amb l’establert a continuació:

Concepte de la taxa

Quota tributària de la taxa de creació i/o modificació

Creació d’OICVM sense compartiments

2.300 euros

Creació d’OICVM amb compartiments

2.300 euros

+1.100 euros per compartiment

Creació d’un compartiment d’OICVM

1.100 euros

Creació d’altres OIC sense compartiments

2.800 euros

Creació d’altres OIC amb compartiments

2.800 euros

+1.300 euros per compartiment

Creació d’un compartiment d’altres OIC

1.300 euros

Creació de SICAV autogestionades

4.300 euros

Creació d’un compartiment de SICAV autogestionada

1.100 euros

Operacions corporatives

1.100 euros

Modificació d’OIC

0 - 900 euros

 

Article 30 - Taxa d’inscripció per a la creació, baixa i/o modificació d’un organisme d’inversió col·lectiva (OIC) de dret andorrà.

La quota tributària ve determinada per una quantitat fixa segons la tipologia de l’acte administratiu objecte de la sol·licitud d’inscripció, d’acord amb l’establert a continuació:

Concepte de la taxa

Quota tributària de la taxa d’inscripció

Inscripció de la creació d’OICVM i d’altres OIC

800 euros

Inscripció de la creació d'un compartiment d'OICVM i d'altres OIC

300 euros

Inscripció de la baixa d’OICVM i d’altres OIC

1.300 euros

Inscripció de la baixa d’un compartiment d’OICVM o d’altres OIC

900 euros

Inscripció de la creació de SICAV autogestionades

800 euros

Inscripció d’operacions corporatives

600 euros

Inscripció de modificació d’OIC

0 - 900 euros

 

Article 35 - Taxa anual de supervisió dels organismes d’inversió col·lectiva (OIC) de dret andorrà.

La quota tributària ve determinada per una quantitat fixa segons la tipologia d’OIC, d’acord amb l’establert a continuació:

Tipologia d’OIC

Quota tributària de la taxa anual de supervisió

OICVM sense compartiments

1.800 euros

OICVM amb compartiments

1.800 euros

+800 euros per compartiment

Altres OIC sense compartiments

3.300 euros

Altres OIC amb compartiments

3.300 euros

+800 euros per compartiment

SICAV autogestionades sense compartiments

3.300 euros

SICAV autogestionades amb compartiments

3.300 euros

+800 euros per compartiment