Llistat de Taxes

Les taxes aplicables estan especificades a la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Autoritat Financera Andorrana i concretament als articles següents:

 

Article 29 - Taxa d’autorització per a la creació i/o modificació d’un organisme d’inversió col·lectiva (OIC) de dret andorrà

La quota tributària ve determinada per una quantitat fixa segons la tipologia de l’acte administratiu objecte de la sol·licitud d’autorització, d’acord amb l’establert a continuació:

Concepte de la taxa

Quota tributària de la taxa de creació i/o modificació

Creació d’OICVM sense compartiments

2.680 euros

Creació d’OICVM amb compartiments

2.680 euros

+1.282 euros per compartiment

Creació d’un compartiment d’OICVM

1.282 euros

Creació d’altres OIC sense compartiments

3.264 euros

Creació d’altres OIC amb compartiments

3.264 euros

+1.515 euros per compartiment

Creació d’un compartiment d’altres OIC

1.515 euros

Creació de SICAV autogestionades

5.011 euros

Creació d’un compartiment de SICAV autogestionada

1.282 euros

Operacions corporatives

1.165 euros

Modificació d’OIC

0 - 1.048 euros

 

Article 30 - Taxa d’inscripció per a la creació, baixa i/o modificació d’un organisme d’inversió col·lectiva (OIC) de dret andorrà.

La quota tributària ve determinada per una quantitat fixa segons la tipologia de l’acte administratiu objecte de la sol·licitud d’inscripció, d’acord amb l’establert a continuació:

Concepte de la taxa

Quota tributària de la taxa d’inscripció

Inscripció de la creació d’OICVM i d’altres OIC

933 euros

Inscripció de la creació d'un compartiment d'OICVM i d'altres OIC

349 euros

Inscripció de la baixa d’OICVM i d’altres OIC

1.515 euros

Inscripció de la baixa d’un compartiment d’OICVM o d’altres OIC

1.048 euros

Inscripció de la creació de SICAV autogestionades

933 euros

Inscripció d’operacions corporatives

699 euros

Inscripció de modificació d’OIC

0 - 1.048 euros

 

Article 35 - Taxa anual de supervisió dels organismes d’inversió col·lectiva (OIC) de dret andorrà.

La quota tributària ve determinada per una quantitat fixa segons la tipologia d’OIC, d’acord amb l’establert a continuació:

Tipologia d’OIC

Quota tributària de la taxa anual de supervisió

OICVM sense compartiments

2.098 euros

OICVM amb compartiments

2.098 euros

+ 933 euros per compartiment

Altres OIC sense compartiments

3.846 euros

Altres OIC amb compartiments

3.846 euros

+ 933 euros per compartiment

SICAV autogestionades sense compartiments

3.846 euros

SICAV autogestionades amb compartiments

3.846 euros

+ 933 euros per compartiment