Llistat de Taxes

Les taxes aplicables estan especificades a la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Autoritat Financera Andorrana i concretament als articles següents:

 

Article 29 - Taxa d’autorització per a la creació i/o modificació d’un organisme d’inversió col·lectiva (OIC) de dret andorrà

La quota tributària ve determinada per una quantitat fixa segons la tipologia de l’acte administratiu objecte de la sol·licitud d’autorització, d’acord amb l’establert a continuació:

Concepte de la taxa

Quota tributària de la taxa de creació i/o modificació

Creació d’OICVM sense compartiments

2.562 euros

Creació d’OICVM amb compartiments

2.562 euros

+1.226 euros per compartiment

Creació d’un compartiment d’OICVM

1.226 euros

Creació d’altres OIC sense compartiments

3.120 euros

Creació d’altres OIC amb compartiments

3.120 euros

+1.448 euros per compartiment

Creació d’un compartiment d’altres OIC

1.448 euros

Creació de SICAV autogestionades

4.791 euros

Creació d’un compartiment de SICAV autogestionada

1.226 euros

Operacions corporatives

1.114 euros

Modificació d’OIC

1.002 euros

 

Article 30 - Taxa d’inscripció per a la creació, baixa i/o modificació d’un organisme d’inversió col·lectiva (OIC) de dret andorrà.

La quota tributària ve determinada per una quantitat fixa segons la tipologia de l’acte administratiu objecte de la sol·licitud d’inscripció, d’acord amb l’establert a continuació:

Concepte de la taxa

Quota tributària de la taxa d’inscripció

Inscripció de la creació d’OICVM i d’altres OIC

892 euros

Inscripció de la creació d'un compartiment d'OICVM i d'altres OIC

334 euros

Inscripció de la baixa d’OICVM i d’altres OIC

1.448 euros

Inscripció de la baixa d’un compartiment d’OICVM o d’altres OIC

1.002 euros

Inscripció de la creació de SICAV autogestionades

892 euros

Inscripció d’operacions corporatives

668 euros

Inscripció de modificació d’OIC

0 - 1.002 euros

 

Article 35 - Taxa anual de supervisió dels organismes d’inversió col·lectiva (OIC) de dret andorrà.

La quota tributària ve determinada per una quantitat fixa segons la tipologia d’OIC, d’acord amb l’establert a continuació:

Tipologia d’OIC

Quota tributària de la taxa anual de supervisió

OICVM sense compartiments

2.006 euros

OICVM amb compartiments

2.006 euros

+892 euros per compartiment

Altres OIC sense compartiments

3.677 euros

Altres OIC amb compartiments

3.677 euros

+892 euros per compartiment

SICAV autogestionades sense compartiments

3.677 euros

SICAV autogestionades amb compartiments

3.677 euros

+892 euros per compartiment