Llistat de Taxes

Les taxes aplicables estan especificades a la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Autoritat Financera Andorrana i concretament als articles següents:

 

Article 28 - Taxa d’autorització per a la creació d’una nova entitat operativa del sistema financer a Andorra

La quota tributària ve determinada per una quantitat fixa segons la tipologia d’entitat, d’acord amb l’establert a continuació:

Tipologia d’entitat

Quota tributària de la taxa de creació

Entitats bancàries

34.291 euros

Entitats -no bancàries- de crèdit especialitzat

11.431 euros

Societats financeres d’inversió

13.716 euros

Agències financeres d’inversió

9.144 euros

Societats gestores de patrimonis

6.859 euros

Assessors financers

2.286 euros

Societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva

6.859 euros

Entitats de pagament

6.684 euros

Entitats de diner electrònic

6.684 euros

 

Article 34 - Taxa anual de supervisió de les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva (SGOIC) andorranes

La quota tributària ve determinada per una quantitat fixa de 3.429 euros.

Pel que fa a les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva que duguin a terme l’activitat de gestió discrecional i individualitzada de carteres o l’assessorament en matèria d’inversió o les funcions relatives a la custòdia i a l’administració de les participacions dels fons d’inversió, la quota tributària s’incrementa en 2.286 euros.

 

Article 37 - Taxa anual de supervisió en base consolidada de les entitats financeres i de les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva

La quota tributària ve determinada per una quantitat fixa que està composta per:

  • Una taxa anual de supervisió complementària corresponent a la supervisió en base consolidada de 5.715 euros per a totes aquelles entitats financeres i de les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva sotmeses a una supervisió en base consolidada de l’AFA.
  • Una taxa anual de supervisió complementària corresponent a la supervisió en base consolidada per a totes aquelles filials d’entitats financeres i de les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva que estiguin sota la supervisió d’una autoritat estrangera de supervisió financera o d’assegurances, d’acord amb l’establert a continuació:

Tipologia de filials o societats dependents

Quota tributària de la taxa anual de supervisió

Per cada filial supervisada no bancària estrangera activa compresa dins de l’àmbit de la supervisió consolidada

6.859 euros

Per cada sucursal dependent d’una entitat operativa del sistema

4.572 euros

Per cada oficina de representació dependent d’una entitat operativa del sistema

1.143 euros

 

Article 40 - Taxes per als processos d’autorització prèvia i/o d’inscripció de l’AFA

La quota tributària ve determinada per una quantitat fixa d’acord amb el que s’estableix a continuació:

Concepte de la taxa

Quota tributària de la taxa d’autorització prèvia i/o d’inscripció

Procés d’autorització prèvia

554 – 110.634 euros

Procés d’inscripció

332 – 55.317 euros