Activitats i serveis

Segons l’establert a la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra (Llei 7/2013) i a la Llei 10/2008, del 12 de juny, de regulació dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà (Llei 10/2008), les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva són les societats de dret andorrà que despleguen com a activitat principal, entre d’altres, les següents funcions:

 • Elaboren els reglaments dels OIC i els constitueixen mitjançant escriptura pública, conjuntament amb l’entitat dipositària
 • Estableixen el contracte escrit de dipositaria conjuntament amb l’entitat dipositària
 • Elaboren, emeten, distribueixen i suprimeixen els certificats de participació conjuntament amb l’entitat dipositària
 • La gestió de l’actiu, que inclou:
  • Les decisions d’inversió
  • L’exercici, a través del dipositari, dels drets econòmics i polítics inherents als actius
 • Les activitats de gestió administrativa, que inclouen:
  • La determinació de valors liquidatius, inclòs el règim fiscal aplicable.
  • La comptabilitat i les tasques jurídiques.
  • L’elaboració dels prospectes i dels informes públics.
  • La determinació dels resultats a distribuir (només per als OIC de distribució).
  • El control del compliment de la normativa aplicable.
  • La gestió del registre de partícips.
  • La plena representació judicial i extrajudicial de l’OIC davant de tota mena de persones físiques i jurídiques.
 • La gestió del passiu, que inclou:
  • L’acceptació de les subscripcions, dels reembossaments (registre de partícips) i transmissió al dipositari de les ordres corresponents.
  • L’ordenament dels reembossaments/de les vendes de les participacions al dipositari.
 • Les activitats relacionades amb la distribució, que inclouen:
  • La tramesa de la documentació (informes publicitaris, informes de gestió, etc.).
  • La selecció dels distribuïdors.
Així mateix, les obligacions de les societats gestores d’OIC són les establertes a la Llei 10/2008.