Procés de Revisió i Avaluació Supervisora (PRAS)

Abast i aplicació del PRAS (articles 1, 2, 15, 16, 99 i 100 de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió)

L’Autoritat Financera Andorrana (AFA), en tant que autoritat del sistema financer, duu a terme la supervisió prudencial de les entitats de manera que sigui compatible amb els requisits prudencials generals que les entitats bancàries i les empreses d’inversió han de complir en relació amb:

 1. els requisits de fons propis relatius a elements plenament quantificables, uniformes i normalitzats del risc de crèdit, del risc de mercat, del risc operatiu i del risc de liquidació;
 2. els requisits destinats a limitar les grans exposicions;
 3. els requisits de liquiditat relatius a elements del risc de liquiditat plenament quantificables, uniformes i normalitzats;
 4. els requisits d’informació relatius als incisos i), ii), i iii), en matèria de palanquejament; i
 5. els requisits de divulgació pública.

No obstant el que preveu la Llei 35/2018 i en base al principi de proporcionalitat i a les activitats específiques de cada tipologia d’entitat, el procés de revisió i avaluació supervisora de l’AFA és d’aplicació a les entitats bancàries, a les entitats financeres d’inversió, a les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva, a les entitats financeres -no bancàries- de crèdit especialitzat i a les entitats asseguradores i reasseguradores del Principat d’Andorra.

En aquest sentit, l’AFA aplica el seu model de supervisió prenent en consideració el principi de proporcionalitat mitjançant la categorització de les entitats operatives del sistema financer segons la seva importància sistèmica i l'abast de les seves activitats transfrontereres. A més, en funció d’aquesta categoria, també s’ajusta el model de dedicació mínima del PRAS i es determinen la freqüència, la profunditat i la intensitat de l’avaluació.

Així mateix, s’aplica igualment la proporcionalitat a l’hora de definir les diferents proves d'estrès.

A més, aquest procés es duu a terme en base individual i consolidada sobre les entitats operatives del sistema financer i, per tant, sobre les entitats operatives i els seus grups consolidables, incloses les societats financeres de cartera i les societats financeres mixtes de cartera, tal com es defineixen els incisos 55 i 57 de l’apartat 1 de l’article 3, respectivament de la Llei 35/2018. L’AFA també exerceix la supervisió de les operacions significatives d’una entitat operativa del sistema financer amb la seva societat mixta de cartera matriu, tal com es defineix en l’incís 59, apartat 1 de l’article 3 de la Llei 35/2018, així com de les operacions que tingui amb les filials d’aquesta societat mixta de cartera. Aquest procés també s’aplica en base individual.

Avaluació dels elements del PRAS (articles 17 a 26 i articles 89 i 90 de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió; article 14 de la Llei 7/2013, de 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra; i articles 6 a 6duodecies de la Llei 8/2013, de 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera)

El procés de revisió i avaluació supervisora de l’AFA comprèn els següents elements:

 • classificació de les entitats i revisió periòdica d’aquesta classificació;
 • avaluació contínua de riscos:
  • seguiment dels indicadors clau;
  • anàlisi del model de negoci;
  • avaluació del govern intern i dels controls globals;
  • avaluació dels riscos per al capital;
  • avaluació dels riscos de liquiditat i de finançament;
 • avaluació periòdica de l’adequació dels fons propis i de la liquiditat de l’entitat;
 • avaluació global del PRAS; i
 • diàleg amb les entitats, mesures de supervisió (i mesures d’actuació primerenca, segons procedeixi) i comunicació amb els supervisats.

Revisió i avaluació de l’ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) i de l’ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process) (articles 15, 25 , 91, 92 i 96 de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió)

Mitjançant el Comunicat tècnic núm. 263/20-EB, l’AFA ha publicat la Guia supervisora relativa als Processos d’Autoavaluació del Capital (PAC) i de la Liquiditat (PAL) de les Entitats Bancàries.

El propòsit, per tant, d’aquesta Guia és facilitar a les entitats bancàries l'aplicació dels processos d’autoavaluació del capital i de la liquiditat que estableixen els articles 15 i 25 de la Llei 35/2018.

En concret, la Guia desenvolupa determinats aspectes sobre els processos que les entitats utilitzen per avaluar els aspectes quantitatius referits a:

 • la mesura dels riscos als quals estan exposades relacionats amb els recursos propis;
 • l'estimació dels fons propis necessaris per cobrir aquests riscos; i
 • la mesura del nivell de liquiditat.

A més, per assegurar una gestió eficaç dels riscos, aquesta Guia també desenvolupa aspectes qualitatius que les entitats consideren sobre qüestions contingudes a l'article 74 de la CRD IV i transposades a l’article 6 de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercats i els acords de garantia financera relatives a:

 • govern corporatiu intern;
 • identificació, gestió, control i comunicació dels riscos; i
 • mecanismes de control intern.

Així mateix, l’emissió d’aquesta Guia té com a objectiu adaptar-se a les metodologies i pràctiques supervisores contingudes a les guies emeses per:

Aquests processos, que, en anglès, es coneixen per les sigles ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) i ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process) han estat denominats en aquesta Guia com a Procés d'Autoavaluació de Capital (PAC) i Procés d'Autoavaluació de la Liquiditat (PAL).

L’AFA revisa i avalua el PAC i el PAL de les entitats en virtut del PRAS. Aquesta avaluació anual es basa, en particular, en l’informe d'autoavaluació del capital i de la liquiditat (IACL) que han de reportar les entitats anualment a l’AFA.

En aquest sentit, l’IACL ha de ser presentat a l’AFA abans del 12 de maig, o el següent dia hàbil en cas de festiu o dia no hàbil, de cada exercici, referit a l’exercici precedent tancat a 31 de desembre.

Avaluació global del PRAS (articles 95 a 97 de la Llei 35/2018, , del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió)

Per determinar l’avaluació global del PRAS, l’AFA pren en consideració els resultats de les avaluacions dels elements del PRAS, concretament:

 • els riscos a què està o pot estar exposada l’entitat;
 • la possibilitat que el govern intern, les deficiències de control i/o l’estratègia o el model de negoci de l’entitat pugin augmentar o reduir aquests riscos, o bé exposar-la a noves fonts de risc;
 • si els fons propis i la liquiditat de l’entitat ofereixen una cobertura sòlida d’aquests riscos; i
 • el potencial d’interacció positiva i negativa entre els elements.

Basant-se en aquestes consideracions, es determina la viabilitat de l’entitat partint de l’adequació dels seus fons propis i de la liquiditat, del govern, els controls i/o l’estratègia o el model de negoci per  cobrir els riscos a què està o pot estar exposada i determinar la seva proximitat a un punt a partir del qual ja no serà viable. 

Conseqüentment, l’AFA:

 • adopta qualsevol mesura de supervisió necessària per tractar les qüestions problemàtiques (a més de les mesures específiques adoptades per tractar els resultats específics de les avaluacions del PRAS);  i
 • determina els futurs recursos i  planificacions de supervisió necessaris per a l’entitat i decideix si l’entitat s’ha d’integrar al programa d’examen de supervisió (article 93 de la Llei 35/2018);

L’avaluació global del PRAS es reflecteix en una puntuació basada en les avaluacions dels elements del PRAS i es documenta clarament en un resum anyal de l’avaluació global d’aquest procés. Aquest resumen anyal inclou, a més de la puntuació global del PRAS i de les puntuacions dels diferents elements del PRAS, qualsevol altre resultat de supervisió obtingut durant els 12 mesos anteriors.

                               


Andorra la Vella, 13 d’agost de 2020