Llistat de Taxes

Les taxes aplicables estan especificades a la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Autoritat Financera Andorrana i concretament als articles següents:

 

Article 28 - Taxa d’autorització per a la creació d’una nova entitat operativa del sistema financer a Andorra.

La quota tributària ve determinada per una quantitat fixa segons la tipologia d’entitat, d’acord amb l’establert a continuació:

Tipologia d’entitat

Quota tributària de la taxa de creació

Entitats bancàries

30.995 euros

Entitats -no bancàries- de crèdit especialitzat

10.332 euros

Societats financeres d’inversió

12.398 euros

Agències financeres d’inversió

8.265 euros

Societats gestores de patrimonis

6.199 euros

Assessors financers

2.066 euros

Societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva

6.199 euros

Entitats de pagament

6.042 euros

Entitats de diner electrònic

6.042 euros

 

Article 36 - Taxa anual de supervisió de les entitats financeres -no bancàries de crèdit especialitzat (EFCE) andorranes.

La quota tributària ve determinada per una quantitat fixa de 10.332 euros.

 

Article 40 - Taxes per als processos d’autorització prèvia i/o d’inscripció de l’AFA.

La quota tributària ve determinada per una quantitat fixa d’acord amb el que s’estableix a continuació:

Concepte de la taxa

Quota tributària de la taxa d’autorització prèvia i/o d’inscripció

Procés d’autorització prèvia

500 – 100.000 euros

Procés d’inscripció

300 – 50.000 euros