Llistat de Taxes

Les taxes aplicables estan especificades a la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances i concretament als articles següents:

 

Article 28 - Taxa d’autorització per a la creació d’una nova entitat operativa del sistema financer a Andorra.

La quota tributària ve determinada per una quantitat fixa segons la tipologia d’entitat, d’acord amb l’establert a continuació:

Tipologia d’entitat

Quota tributària de la taxa de creació

Entitats bancàries

32.018 euros

Entitats -no bancàries- de crèdit especialitzat

10.673 euros

Societats financeres d’inversió

12.807 euros

Agències financeres d’inversió

8.538 euros

Societats gestores de patrimonis

6.404 euros

Assessors financers

2.134 euros

Societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva

6.404 euros

Entitats de pagament

6.241 euros

Entitats de diner electrònic

6.241 euros

 

Article 36 - Taxa anual de supervisió de les entitats financeres -no bancàries de crèdit especialitzat (EFCE) andorranes.

La quota tributària ve determinada per una quantitat fixa de 10.332 euros.

 

Article 40 - Taxes per als processos d’autorització prèvia i/o d’inscripció de l’AFA.

La quota tributària ve determinada per una quantitat fixa d’acord amb el que s’estableix a continuació:

Concepte de la taxa

Quota tributària de la taxa d’autorització prèvia i/o d’inscripció

Procés d’autorització prèvia

517 – 103.300 euros

Procés d’inscripció

310 – 51.650 euros