Activitats i serveis

Segons l’establert a la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra (Llei 7/2013), són entitats financeres -no bancàries- de crèdit especialitzat les entitats l’objecte social exclusiu i legalment determinat de les quals l’integren una, diverses o totes les activitats següents:

 • Préstecs i crèdits, inclosos els següents:
  • el crèdit al consum,
  • el finançament de transaccions comercials (inclòs el forfaiting), i
  • el crèdit hipotecari
 • Factoring amb recurs o sense, i les activitats complementàries d’investigació i de classificació de la clientela, comptabilització de deutors i, en general, qualsevol altra activitat que afavoreixi l’administració, l’execució, la seguretat i el finançament dels crèdits que els siguin cedits.
 • Arrendament financer (leasing) i les activitats complementàries de manteniment i de conservació dels béns cedits, atorgament de finançament connectat a una operació d’arrendament financer, actual o futura, intermediació i gestió d’operacions d’arrendament financer, arrendament no financer (rènting) amb opció de compra o no i assessorament i informes comercials.
 • Emissió i gestió de targetes de crèdit
 • Concessió d’avals i altres garanties.