Documentació posterior

Per optar a l’atorgament de l’autorització i amb la finalitat d’actualitzar i completar la documentació presentada amb la sol·licitud, els sol·licitants que hagin obtingut la notificació favorable han d’aportar la documentació següent:

  • Els estatuts definitius de l’entitat i l’escriptura notarial de constitució de la societat;
  • La certificació de la inscripció de la societat al Registre de Societats;
  • La ubicació definitiva de la seu social i, si escau, de les filials, sucursals i oficines de l’entitat;
    L'actualització o confirmació, si no s’han produït variacions, de la informació provisional presentada amb la sol·licitud, a fi de donar-li caràcter definitiu;
  • La relació de persones que exerceixin a la direcció general, amb informació sobre la trajectòria i l’activitat professional de cadascuna d’elles, així com tota la documentació necessària per a la comprovació del compliment dels requisits legals d’aquestes persones per a l’exercici d’aquests càrrecs; i
  • Una declaració explícita de la persona que es preveu que presideixi l’entitat, en virtut de la qual es fa coneixedora de les obligacions establertes per la legislació vigent relatives al sistema financer i, en especial, de les disposicions de la legislació relativa a la cooperació penal internacional i a la lluita contra el blanqueig de diners o de valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme.

Actualment no hi ha elements dins d'aquesta carpeta.