Llistat de Taxes

Les taxes aplicables estan especificades a la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Autoritat Financera Andorrana i concretament als articles següents:

 

Article 28 - Taxa d’autorització per a la creació d’una nova entitat operativa del sistema financer a Andorra

La quota tributària ve determinada per una quantitat fixa segons la tipologia d’entitat, d’acord amb l’establert a continuació:

Tipologia d’entitat

Quota tributària de la taxa de creació

Entitats bancàries

30.995 euros

Entitats -no bancàries- de crèdit especialitzat

10.332 euros

Societats financeres d’inversió

12.398 euros

Agències financeres d’inversió

8.265 euros

Societats gestores de patrimonis

6.199 euros

Assessors financers

2.066 euros

Societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva

6.199 euros

Entitats de pagament

6.042 euros

Entitats de diner electrònic

6.042 euros

 

Article 33 - Taxa anual de supervisió de les entitats financeres d’inversió andorranes

La quota tributària ve determinada per una quantitat fixa que s’estableix en funció dels serveis d’inversió, serveis auxiliars i activitats complementàries autoritzats i exercits de manera real i efectiva d’acord amb l’establert a continuació:

Tipologia dels serveis

Quota tributària de la taxa anual de supervisió

Serveis d’inversió

 

a) la recepció i la transmissió de les ordres dels clients en relació amb un o més instruments financers

517 euros

b) l’execució per compte dels clients de les ordres esmentades a la lletra a) anterior, que consisteix en la formalització de negocis de compra o venda d’un o més instruments financers

1.033 euros

c) la negociació per compte propi que consisteix en la formalització d’operacions sobre un o diversos instruments financers

1.033 euros

d) 1) la gestió discrecional i individualitzada de carteres de conformitat amb el mandat atorgat pels clients

2.066 euros

d) 2) la gestió discrecional i individualitzada de carteres de conformitat amb el mandat atorgat pels clients exclusivament en la modalitat de gestió indirecta

1.240 euros

e) l’assessorament en matèria d’inversió que consisteix en la prestació de recomanacions personalitzades als clients, a petició seva o per iniciativa de l’entitat financera d’inversió, sobre una o més operacions relatives a instruments financers

517 euros

f) l’assegurament de l’emissió o de la col·locació d’instruments financers

1.033 euros

g) la col·locació d’instruments financers sobre la base, o no, d’un compromís ferm

1.033 euros

h) el servei de gestió de sistemes multilaterals de negociació

2.066 euros

Serveis auxiliars

a) l’administració i la custòdia d’instruments financers per compte de clients, inclosos la custòdia i els serveis connexos com la gestió de tresoreria i de garanties

2.066 euros

b) la concessió de crèdits o préstecs a un inversor per permetre-li una operació en un o diversos instruments financers, quan l’entitat financera d’inversió que concedeix el crèdit o el préstec participa en l’operació

1.033 euros

c) l’assessorament a empreses en matèria d’estructura del capital, estratègia industrial i qüestions afins, i l’assessorament i els serveis en relació amb fusions i adquisicions d’empreses

517 euros

d) els serveis de canvi de divises quan estiguin relacionats amb la prestació de serveis d’inversió

517 euros

e) els informes d’inversions i les anàlisis financeres o altres formes de recomanació general relativa a les operacions en instruments financers

517 euros

f) els serveis relacionats amb l’assegurament de l’emissió o de la col·locació d’instruments financers

1.033 euros

g) els serveis i les activitats d’inversió, i els serveis complementaris referits al subjacent no financer dels instruments financers derivats previstos als guions cinquè, sisè i setè del punt 7, del títol preliminar de la Llei 10/2008, del 12 de juny, de regulació dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà, quan estiguin vinculats a la prestació de serveis d’inversió o a serveis auxiliars

517 euros

Activitat complementària

1.033 euros

 

Article 37 - Taxa anual de supervisió en base consolidada de les entitats financeres i de les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva

La quota tributària ve determinada per una quantitat fixa que està composta per:

        • Una taxa anual de supervisió complementària corresponent a la supervisió en base consolidada de 5.166 euros per a totes aquelles entitats financeres i de les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva sotmeses a una supervisió en base consolidada de l’AFA, si escau.
        • Una taxa anual de supervisió complementària corresponent a la supervisió en base consolidada per a totes aquelles filials d’entitats financeres i de les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva que estiguin sota la supervisió d’una autoritat estrangera de supervisió financera o d’assegurances, d’acord amb l’establert a continuació

Tipologia de filials o societats dependents

Quota tributària de la taxa anual de supervisió

Per cada filial supervisada no bancària estrangera activa compresa dins de l’àmbit de la supervisió consolidada

6.199 euros

Per cada sucursal dependent d’una entitat operativa del sistema

4.133 euros

Per cada oficina de representació dependent d’una entitat operativa del sistema

1.033 euros

 

Article 40 - Taxes per als processos d’autorització prèvia i/o d’inscripció de l’AFA.

La quota tributària ve determinada per una quantitat fixa d’acord amb el que s’estableix a continuació:

Concepte de la taxa

Quota tributària de la taxa d’autorització prèvia i/o d’inscripció

Procés d’autorització prèvia

500 – 100.000 euros

Procés d’inscripció

300 – 50.000 euros