Activitats i serveis

Segons l’establert a la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra (Llei 7/2013), són entitats financeres d’inversió les persones, físiques o jurídiques, que tenen com a activitat principal prestar professionalment un o diversos serveis d’inversió a tercers sobre instruments financers i, a més, realitzar altres serveis auxiliars.

Es consideren serveis d’inversió els següents:

 • la recepció i la transmissió de les ordres dels clients en relació amb un o més instruments financers;
 • l’execució per compte dels clients de les ordres esmentades anteriorment, que consisteix en la formalització de negocis de compra o venda d’un o més instruments financers;
 • la negociació per compte propi que consisteix en la formalització d’operacions sobre un o diversos instruments financers;
 • la gestió discrecional i individualitzada de carteres de conformitat amb el mandat atorgat pels clients;
 • l’assessorament en matèria d’inversió que consisteix en la prestació de recomanacions personalitzades als clients, a petició seva o per iniciativa de l’entitat financera d’inversió, sobre una o més operacions relatives a instruments financers;
 • l’assegurament de l’emissió o de la col·locació d’instruments financers;
 • la col·locació d’instruments financers sobre la base o no d’un compromís ferm;
 • el servei de gestió de sistemes multilaterals de negociació.

Es consideren serveis auxiliars, entre d’altres, els següents:

 • l’administració i la custòdia d’instruments financers per compte de clients, inclosos la custòdia i els serveis connexos com la gestió de tresoreria i de garanties;
 • la concessió de crèdits o préstecs a un inversor per permetre-li una operació en un o diversos instruments financers, quan l’entitat financera d’inversió que concedeix el crèdit o el préstec participa en l’operació;
 • l’assessorament a empreses en matèria d’estructura del capital, estratègia industrial i qüestions afins, i l’assessorament i els serveis en relació amb fusions i adquisicions d’empreses; els serveis de canvi de divises quan estiguin relacionats amb la prestació de serveis d’inversió;
 • els informes d’inversions i les anàlisis financeres o altres formes de recomanació general relativa a les operacions en instruments financers;
 • els serveis relacionats amb l’assegurament de l’emissió o de la col·locació d’instruments financers.

Hi ha 4 tipologies d’entitats financeres d’inversió, que es diferencien segon el tipus de serveis que poden prestar:

 • Societats Financeres d’Inversió;
 • Agències Financeres d’Inversió;
 • Societats Gestores de Patrimonis;
 • Assessors Financers.
Serveis d’inversió (Article 20 Llei 7/2013) SFI AFI SGP ASF
Recepció i transmissió de les ordres dels clients en relació amb un o més instruments financers.

Execució per compte dels clients de les ordres esmentades a la lletra a) anterior, que consisteix en la formalització de negocis de compra o venda d’un o més instruments financers.

 

Negociació per compte propi que consisteix en la formalització d’operacions sobre un o diversos instruments financers.

Gestió discrecional i individualitzada de carteres de conformitat amb el mandat atorgat pels clients.

Assessorament en matèria d’inversió que consisteix en la prestació de recomanacions personalitzades als clients, a petició seva o per iniciativa de l’entitat financera d’inversió, sobre una o més operacions relatives a instruments financers.

Assegurament de l’emissió o de la col·locació d’instruments financers.

Col·locació d’instruments financers sobre la base o no d’un compromís ferm.

Serveis de gestió de sistemes multilaterals de negociació.

Serveis auxiliars (Article 21 Llei 7/2013) SFI AFI SGP ASF
L’administració i la custòdia d’instruments financers per compte de clients, , inclosos la custòdia i els serveis connexos com la gestió de tresoreria i de garanties

La concessió de crèdits o préstecs a un inversor per permetre-li una operació en un o diversos instruments financers, quan l’entitat financera d’inversió que concedeix el crèdit o el préstec participa en l’operació.

L’assessorament a empreses en matèria d’estructura del capital, estratègia industrial i qüestions afins, i assessorament i serveis en relació amb fusions i adquisicions d’empreses.

Els serveis de canvi de divises quan estiguin relacionats amb la prestació de serveis d’inversió.

Els informes d’inversions i les anàlisis financeres o altres formes de recomanació general relativa a les operacions en instruments financers.

Els serveis relacionats amb l’assegurament de l’emissió o de la col·locació d’instruments financers.

Els serveis i les activitats d'inversió i els serveis complementaris referits al subjacent no financer dels instruments financers derivats previstos als guions cinquè, sisè i setè de l'apartat 4 de l'article 2, quan estiguin vinculats a la prestació de serveis d'inversió o a serveis auxiliars.