Llistat de Taxes

Les taxes aplicables estan especificades a la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Autoritat Financera Andorrana i concretament als articles següents:

 

Article 28 - Taxa d’autorització per a la creació d’una nova entitat operativa del sistema financer a Andorra.

La quota tributària ve determinada per una quantitat fixa segons la tipologia d’entitat, d’acord amb l’establert a continuació:

Tipologia d’entitat

Quota tributària de la taxa de creació

Entitats bancàries

30.780 euros

Entitats -no bancàries- de crèdit especialitzat

10.260 euros

Societats financeres d’inversió

12.312 euros

Agències financeres d’inversió

8.208 euros

Societats gestores de patrimonis

6.156 euros

Assessors financers

2.052 euros

Societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva

6.156 euros

Entitats de pagament

6.000 euros

Entitats de diner electrònic

6.000 euros

 

Article 38 - Taxa de supervisió anual per a les entitats de pagament andorranes

La quota tributària de supervisió ascendeix fins a:

  • 500 euros en el cas d’entitats de pagament que només proporcionen el servei de pagament d’enviament de diners.
  • 1.000 euros en cas que l’entitat de pagament proporcioni el servei de pagament de l’execució d’operacions de pagament quan el consentiment de l’ordenant per a una operació de pagament es doni mitjançant un dispositiu de telecomunicacions, digital o de TI i el pagament es fa a l’operador de telecomunicacions, sistema de TI o operador de xarxa que actua únicament com un intermediari entre l’usuari del servei de pagament i el proveïdor dels béns i serveis.
  • 3.000 euros si l’entitat de pagament proporciona qualsevol de la resta de serveis de pagament indicats a l’article 2.1 de la Llei dels serveis de pagament i el diner electrònic.

 
Article 40 - Taxes per als processos d’autorització prèvia i/o d’inscripció de l’AFA.

La quota tributària ve determinada per una quantitat fixa d’acord amb el que s’estableix a continuació:

Concepte de la taxa

Quota tributària de la taxa d’autorització prèvia i/o d’inscripció

Procés d’autorització prèvia

500 – 100.000 euros

Procés d’inscripció

300 – 50.000 euros