Llistat de Taxes

Les taxes aplicables estan especificades a la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Andorrà de Finances i concretament als articles següents:

 

Article 28 - Taxa d’autorització per a la creació d’una nova entitat operativa del sistema financer a Andorra.

La quota tributària ve determinada per una quantitat fixa segons la tipologia d’entitat, d’acord amb l’establert a continuació:

Tipologia d’entitat

Quota tributària de la taxa de creació

Entitats bancàries

32.018 euros

Entitats -no bancàries- de crèdit especialitzat

10.673 euros

Societats financeres d’inversió

12.807 euros

Agències financeres d’inversió

8.538 euros

Societats gestores de patrimonis

6.404 euros

Assessors financers

2.134 euros

Societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva

6.404 euros

Entitats de pagament

6.241 euros

Entitats de diner electrònic

6.241 euros

 

Article 38 - Taxa de supervisió anual per a les entitats de pagament andorranes

La quota tributària ve determinada per una quantitat fixa que s'estableix en funció dels serveis de pagament autoritzats d'acord amb l'establert a continuació:

Tipologia de serveis

Quota tributària de la Taxa anual de supervisió

a) Els serveis que permeten el dipòsit d’efectiu en un compte de pagament, així com totes les operacions necessàries per gestionar un compte de pagament

1.040 euros

b) Els serveis que permeten la retirada d’efectiu d’un compte de pagament, així com les operacions necessàries per gestionar un compte de pagament

1.040 euros

c) L’execució d’operacions de pagament, incloses les transferències de fons mitjançant un compte de pagament al proveïdor del servei de pagament de l’usuari o un altre proveïdor de serveis de pagament:

  i) execució de domiciliacions de pagament, incloses les domiciliacions no recurrents;

  ii) execució d’operacions de pagament mitjançant una targeta de pagament o un dispositiu similar;

  iii) execució de transferències, incloses les ordres permanents

1.040 euros

d) L’execució d’operacions de pagament en què els fons es cobreixen amb una línia oberta de crèdit per a un usuari de servei de pagament:

  i) execució de domiciliacions de pagament, incloses les domiciliacions no recurrents;

  ii) execució d’operacions de pagament mitjançant una targeta de pagament o un dispositiu similar;

  iii) execució de transferències, incloses les ordres permanents

2.080 euros

e) L’emissió d’instruments de pagament i/o l’adquisició d’operacions de pagament

1.561 euros

f) L’enviament de diners

521 euros

g) Els serveis d’iniciació de pagaments

3.121 euros

h) Els serveis d’informació sobre comptes

2.080 euros

 
Article 40 - Taxes per als processos d’autorització prèvia i/o d’inscripció de l’AFA.

La quota tributària ve determinada per una quantitat fixa d’acord amb el que s’estableix a continuació:

Concepte de la taxa

Quota tributària de la taxa d’autorització prèvia i/o d’inscripció

Procés d’autorització prèvia

517 – 103.300 euros

Procés d’inscripció

310 – 51.650 euros