Activitats i serveis

Segons l’establert a la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic (Llei 8/2018), s’entén per serveis de pagaments:

 • Els serveis que permeten el dipòsit d’efectiu en un compte de pagament, així com totes les operacions necessàries per gestionar un compte de pagament.

 • Els serveis que permeten la retirada d’efectiu d’un compte de pagament, així com les operacions necessàries per gestionar un compte de pagament.

 • L’execució d’operacions de pagament, incloent-hi transferències de fons mitjançant un compte de pagament al proveïdor del servei de pagament de l’usuari o un altre proveïdor de servei de pagament:
  • execució de domiciliacions de pagament, incloent-hi domiciliacions no recurrents;
  • execució d’operacions de pagament mitjançant una targeta de pagament o un dispositiu similar;
  • execució de transferències, incloent-hi ordres permanents.

 • L’execució d’operacions de pagament en què els fons es cobreixen amb una línia oberta de crèdit per a un usuari de servei de pagament:
  • execució de domiciliacions de pagament, incloent-hi domiciliacions no recurrents;
  • execució d’operacions de pagament mitjançant una targeta de pagament o un dispositiu similar;
  • execució de transferències, incloent-hi ordres permanents.

 • L’emissió i l’adquisició d’instruments de pagament.

 • Enviament de diners.

 • Execució d’operacions de pagament en què el consentiment de l’ordenant per executar una operació de pagament es transmeti mitjançant qualsevol dispositiu de telecomunicacions, digital o informàtic, i el pagament es realitzi a l’operador de la xarxa o sistema de telecomunicacions o informàtic, que actua únicament com a intermediari entre l’usuari del servei de pagament i el proveïdor de béns i serveis.