Llistat de Taxes

Les taxes aplicables estan especificades a la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Autoritat Financera Andorrana i concretament als articles següents:

 

Article 28 - Taxa d’autorització per a la creació d’una nova entitat operativa del sistema financer a Andorra.

La quota tributària ve determinada per una quantitat fixa segons la tipologia d’entitat, d’acord amb l’establert a continuació:

Tipologia d’entitat

Quota tributària de la taxa de creació

Entitats bancàries

35.868 euros

Entitats -no bancàries- de crèdit especialitzat

11.957 euros

Societats financeres d’inversió

14.347 euros

Agències financeres d’inversió

9.565 euros

Societats gestores de patrimonis

7.175 euros

Assessors financers

2.391 euros

Societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva

7.175 euros

Entitats de pagament

6.991 euros

Entitats de diner electrònic

6.991 euros

 

Article 39 - Taxa de supervisió anual de les entitats de diner electrònic  andorranes

La quota tributària ve determinada per una quantitat fixa de 3.497 euros.

 

Article 40 - Taxes per als processos d’autorització prèvia i/o d’inscripció de l’AFA.

La quota tributària ve determinada per una quantitat fixa d’acord amb el que s’estableix a continuació:

Concepte de la taxa

Quota tributària de la taxa d’autorització prèvia i/o d’inscripció

Procés d’autorització prèvia

579 – 115.723 euros

Procés d’inscripció

347 – 57.862 euros