Activitats i serveis

Segons l’establert a la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic (Llei 8/2018), es defineix el diner electrònic com el valor monetari emmagatzemat per mitjans electrònics o magnètics que representa un crèdit sobre l’emissor, que s’emet en rebre els fons amb el propòsit d’efectuar operacions de pagament i que és acceptat per una persona física o jurídica distinta de l’emissor de diner electrònic.

Les entitats de diner electrònic són aquelles que poden emetre diner electrònic.