Llistat de Taxes

Les taxes aplicables estan especificades a la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Autoritat Financera Andorrana i concretament als articles següents:

 

Article 28 - Taxa d’autorització per a la creació d’una nova entitat operativa del sistema financer a Andorra

La quota tributària ve determinada per una quantitat fixa segons la tipologia d’entitat, d’acord amb l’establert a continuació:

Tipologia d’entitat

Quota tributària de la taxa de creació

Entitats bancàries

30.780 euros

Entitats -no bancàries- de crèdit especialitzat

10.260 euros

Societats financeres d’inversió

12.312 euros

Agències financeres d’inversió

8.208 euros

Societats gestores de patrimonis

6.156 euros

Assessors financers

2.052 euros

Societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva

6.156 euros

Entitats de pagament

6.000 euros

Entitats de diner electrònic

6.000 euros

 

Article 32 - Taxa anual de supervisió de les entitats bancàries andorranes

La quota tributària ve determinada per una quantitat fixa que està composta per:

 • La taxa de supervisió individual de cada entitat bancària, la qual es determina en funció del total del balanç individual de l’entitat, que per a l’exercici N s’estableix en base dels seus comptes anuals individuals auditats a 31 de desembre de l’exercici N-1, d’acord amb el següent escalat:

  Total balanç individual

  Quota tributària de la Taxa anual de supervisió

  Inferior o igual a 500 milions d’euros

  30.780 euros

  Superior a 500 i inferior o igual a 1.000 milions d’euros

  51.300 euros

  Superior a 1.000 i inferior o igual a 3.000 milions d’euros

  92.340 euros

  Superior a 3.000 milions d’euros

  123.120 euros

 • La taxa de supervisió complementària de 22.500 euros per a totes aquelles entitats bancàries sotmeses a una supervisió en base consolidada de l’AFA, si escau; i
 • La taxa de supervisió complementària corresponent a la supervisió en base consolidada per a totes aquelles filials d’entitats bancàries que estiguin sota la supervisió d’una autoritat estrangera de supervisió bancària, financera o d’assegurances, d’acord amb l’establert a continuació: 

  Tipologia de filials o societats dependents

  Quota tributària de la Taxa anual de supervisió

  Per cada filial bancària estrangera compresa dins de l’àmbit de la supervisió consolidada

  18.000 euros

  Per cada filial supervisada no bancària estrangera activa compresa dins de l’àmbit de la supervisió consolidada

  9.000 euros

  Per cada sucursal dependent d’una entitat operativa del sistema

  13.500 euros

  Per cada oficina de representació dependent d’una entitat operativa del sistema

  1.500 euros

En cas que la filial o societat dependent pertanyi a una jurisdicció fora de la UE, la quota tributària de la taxa anual de supervisió abans esmentada s’incrementarà en un 50%.

 

Article 40 - Taxes per als processos d’autorització prèvia i/o d’inscripció de l’AFA

La quota tributària ve determinada per una quantitat fixa d’acord amb el que s’estableix a continuació:

Concepte de la taxa

Quota tributària de la taxa d’autorització prèvia i/o d’inscripció

Procés d’autorització prèvia

500 – 100.000 euros

Procés d’inscripció

300 – 50.000 euros